Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Järva vald ja Paide linn 

Kehtib alates 01.03.2020

Hinnakiri ja lisateenused: Eesti Keskkonnateenuste kodulehel

Korraldatud jäätmevedu Järva vallas

Järva vald moodustab uuel veoperioodil ühe jäätmeveo piirkonna. Kui varasemalt ei olnud endises Albu valla piirkonnas korraldatud olmejäätmevedu, siis uuest perioodist saavad ka Albu piirkonna kinnistud liituda korraldatud olmejäätmeveoga. Uuel perioodil jätkab vedu AS Eesti Keskkonnateenused. Uus periood algab 01.03.2020. Lepingute sõlmimine hakkab toimuma alates veebruarikuust. Albu piirkonnas soovitame lepingute sõlmimisega alustada juba aga jaanuarikuu algusest. Esialgu siis vabaturu hindadega, hankeperioodile üleminekul lähevad lepingud automaatselt üle ning hinnad ühtlustuvad vastavalt ülejäänud korraldatud olmejäätmeveo piirkonna hindadega.

Jäätmevedaja saadab igale kliendile teenuse tingimusi tutvustava kirja hiljemalt üks kuu enne veoperioodi algust. Lepingud saadetakse välja kõikide kinnistute omanikele, kelle kinnistu on Järva valla jäätmevaldajate registris märgitud kohustatud liituma staatusesse veebruarikuu alguses. Kui soovite täpsustada oma kinnistu staatust või kontaktandmeid, palume ühendust võtta Järva valla keskkonna peaspetsialistiga: Leiger.Metsalu@jarva.ee, tel 510 9733.

Teenuse tingimused on veopiirkondades üldjoontes ühesugused. Uuendusena lisandub uuel veoperioodil vanapaberi ja biojäätmete eraldi konteinerisse kogumise kohutus ja üleandmine jäätmevedajale. Biojäätmete üleandmise kohustus on Aravete aleviku, Järva-Jaani alevi, Koeru aleviku, Koigi küla elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, millel on vähemalt viis korterit ning kinnistutel, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 25 kg või kui kinnistul tegutseb vähemalt 25 istekohaga toitlustusettevõte, lasteaed, kool või tervishoiuasutus. Vanapaberi üleandmise kohustus on  Aravete aleviku, Järva-Jaani alevi, Koeru aleviku, Koigi küla elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kui kinnistul on 5 ja enam korterit ning kaugküte või vedelkütust kasutav lokaalküte. Täpsemalt Järva valla jäätmehoolduseeskirjas.

Alates 01.03.2020 on võimalik ka liituda segapakendijäätmete üleandmisega korraldatud jäätmeveo raames oma kinnistult. See on vabatahtlik, kuid jäätmeveo kulude vähendamiseks soovitav, kuna enamuse kodudes tekkivatest jäätmetest moodustab pakend. Näiteks kui 0,24 m3 segaolmejäätmetekonteineri tühjenduse hind koos käibemaksuga on 4,52 eurot, siis 0,24 m3 pakendikonteineri tühjenduse hind koos käibemaksuga on 0,41 eurot.

Korraldatud jäätmeveo käigus kogutud jäätmed viiakse Väätsa prügilasse. Prügilas toimub jäätmete sorteerimine, misjärel võimalikult suur hulk jäätmetest suunatakse ringlusesse. Biojäätmed kompostitakse kohapeal, vanapaber ja muud taaskasutatavad materjalid suunatakse pärast sorteerimist edasi ettevõtetesse, kes kasutavad antud materjali sekundaarse toormena uute toodete valmistamiseks. Alates 1. jaanuarist 2020 tuleb vähemalt 50 protsenti olmejäätmetest võtta ringlusse. Selleks on vajalik võimalikult palju jäätmeid liigiti koguda.

 

 Hankel kujunenud hinnad eurodes alates 1.03.2020

Segaolmejäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kilekott kuni 100 l  ja kuni 10 kg

2,14

2,57

konteiner 0.08

1,71

2,05

konteiner 0,14

3,00

3,60

konteiner 0,24

3,77

4,52

konteiner 0,36

5,65

6,78

konteiner 0,60

6,85

8,22

konteiner 0,66

7,53

9,04

konteiner 0,80

9,13

10,96

konteiner 1,10

10,99

13,19

konteiner 1,50

14,98

17,98

konteiner 2,50

24,97

29,96

konteiner 4,50

44,95

53,94

     

Paber, papp ja kartong

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kuni 0,08

0,11

0,13

kuni 0,14

0,20

0,24

kuni 0,24

0,34

0,41

kuni 0,66

0,94

1,13

kuni 0,80

1,14

1,37

kuni 1,10

1,57

1,88

     

Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kuni 0,08

0,23

0,28

kuni 0,14

0,40

0,48

kuni 0,24

0,69

0,83

     

Pakendijäätmete (müügipakend, segapakend)

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta)

Ühe mahuti tühjendus (km-ga)

kilekott kuni 100 L ja kuni 10 kg

0,14

0,17

kuni 0,08

0,11

0,13

kuni 0,14

0,20

0,24

kuni 0,24

0,34

0,41

kuni 0,36

0,51

0,61

kuni 0,66

0,94

1,13

kuni 0,80

1,14

1,37

kuni 1,10

1,57

1,88

 

Jäätmete liigiti kogumise juhend

Liigiti kogumise juhised (üldine)

Liigiti kogumise juhised (biojäätmed, vanapaber ja segaolmejäätmed)

Liigiti kogumise juhised (pakendid)

Kuidas prügi sortida?
 

Kuigi suur osa eestlastest on juba tükk aega prügi sortinud, on paljudel meist siiani selle toiminguga raskusi. Kas pabermassist munarest käib olmejäätmete, paberiprügi või biojäätmete hulka? Kas vorstikilet peab ka koguma? Kas jäätisepaber on plastikpakend või olmeprügi? Testi oma teadmisi ja uuri lisa.

 • Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi pakendi tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha tagasi. Tagatisraha summad on üldised kõikidele pakenditele ning alates 1. veebruarist 2015 on summaks 10 senti. 
 • Segapakend vii segapakendijäätmete konteinerisse. Tavaliselt on kogumispunktis eraldi konteiner segapakendi ning ka klaaspakendi jaoks. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit ei ole, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse. Jälgi konteineri märgistusi, et teada, mida kuhu panna. Pakendid saab ära anda tasuta. Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid. Kui sa ei tea, kus asub lähim pakendikonteiner, uuri seda oma linna- või vallavalitsusest. Konteinerite asukohad saab teada ka taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt: Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon.
 • Vanapaber ja -papp pane vanapaberi ja -papi konteinerisse. Teatud elamutüüpide korral (näiteks korterelamu juures) võib omavalitsus nõuda vanapaberikonteineri olemasolu. Üldjuhul saab vanapaberit ja –pappi ära anda tasuta või oluliselt odavamalt kui segaolmejäätmeid.
 • Biolagunevad jäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias. Korteriühistutel on mõistlik tellida eraldi biolagunevate jäätmete konteiner. Teatud elamutüüpide (näiteks korterelamu) korral võib omavalitsus nõuda biolagunevate jäätmete konteineri olemasolu.
 • Aia- ja haljastusjäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias või vii jäätmejaama.
 • Ohtlikud jäätmed vii ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama. Vanad ravimid saab viia ka apteeki.
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmekäitlejale maksta.
 • Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed vii poodi, kust kavatsed osta uue toote. Pood peab vana seadme vastu võtma, kui ostad samast poest uue sarnase seadme. Kui ei ole kavatsust uut seadet osta, tuleb vanad seadmed viia lähemasse elektroonikaromude kogumispunkti või jäätmejaama, kus neid vastu võetakse. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta. Kui seade ei ole tervik, siis võidakse küsida puuduva osa materjali eest raha küsida.
 • Romusõidukid vii sama automarki müüvasse kauplusesse või autolammutustöökotta (romulasse). Romusid saab ära anda tasuta, romulad võivad romu vastuvõtmisel maksta ka väikese summa. Nõua lammutustõendit! Ainult ARK-ile lammutustõendi esitamisel kustutatakse auto registrist.
 • Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta. Poodides on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.
 • Vanarehvid vii vanarehvide kogumispunkti. Vanarehvid saab kõikidesse vanarehvide avalikesse kogumispunktidesse ära anda tasuta, sõltumata rehvide kogusest. Kogumispunktid peavad jääma rehvide kasutaja elukohajärgse maakonna piiresse. Juhul, kui tegemist on aastatega kogunenud suurema rehvikogusega (näiteks veoauto koorem rehve), tuleks eelnevalt ühendust võtta mõne tootjaga (andmed leiab probleemtooteregistrist), et uurida, kuhu võib suurema koguse viia.

Kui sul on küsimusi seoses jäätmete äraandmisega, võta julgelt ühendust kohaliku omavalitsusega.
Meie kõigi võimuses on anda omapoolne panus keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta.
Loe Bioneerist lisainfot sortimise kohta ning tutvu jäätmerattaga.
Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad ahi.envir.ee.
Uuri, kuidas on jäätmemajandus korraldatud Sinu kodukohas.

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

 

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

 • Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.
 • Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

 • Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

 • Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olemapiisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.

Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile

 • või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

 

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga:

kui vedajal tuleb:
 • ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
 • jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;
 • kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;
 • kui konteiner on üle-täitunud;
 • kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;
 • kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.
 
NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.
 
Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.