Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

23.09.20

Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 23.09-25.10.2020.

 

Avaliku väljapaneku materjalid:

Järva valla üldplaneering, eelnõu

Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, eelnõu

Järva valla eskiisikihid https://www.dropbox.com/s/4tlvx7xw8jyg552/1945%C3%9CP3_Jarva_eskiis_kihid.zip?dl=0

Üldplaneeringu eskiisjoonised 1:30000 koos legendiga:

Järva valla ülemise osa PÕHIKAART

Järva valla alumise osa PÕHIKAART

LEGEND

Tiheasustusalade väljavõtted 1:7000:

Avaliku väljapaneku perioodi jooksul on õigus esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamusi e-posti aadressil info@jarva.ee või aadressil Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301, Järva vald, Järva maakond.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/jarva-valla-uldplaneering ning paberkandjal:

1. Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);

2. Ambla teeninduspunktis (Lai 22, Ambla alevik, Järva vald);

3. Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);

4. Peetri raamatukogus (Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald);

5. Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald);

6. Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald) ja

7. Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald).

Järva valla üldplaneeringu koostamise käigus on valminud üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi kohta, planeeringuala piir kattub valla piiriga ja pindala on 1223 km2.

Järva valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühinenud valla territooriumil ühtsete ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks. Üldplaneeringu põhirõhk on tagada esmavajalike teenuste säilimine ja arenguvõimalused väiksemates keskustes ning tagada head ühendused nii nende vahel, kui neid ümbritsevate maapiirkondadega.

Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele ja arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisele. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga tutvumiseks korraldatakse avalik väljapanek 23. september kuni 25. oktoober 2020.

45 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu korraldatakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Täpsemad arutelude toimumise kohad ja ajad teatakse edaspidi, samuti avaldatakse need Järva valla veebilehel, maakonnalehes ja kohalikus lehes.