Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon

Hajaasustuse programmi aruanne

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Toetuse kasutamise aruanne

Hajaasustuse programm 2024

Sihtgrupp: füüsilised isikud.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsutee või autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevused (juhul, kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill.

Info Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

Riigihalduse ministri määrus 22.02.2018 nr 14 "Hajaasustuse programm"

Venekeelne määrus

Järva Vallavalitsuse korraldus 23.01.2024 nr 59 "Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine"

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamisjuhend

Lisainformatsioon: hanke- ja keskonnaspetsialist Marko Mitt, tel 5192 0267, e-post Marko.Mitt@jarva.ee

Taotlused saata e-posti aadressil: info@jarva.ee.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusvorm 2024

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Taotluse lisa- Veesüsteemid

Taotluse lisa- Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa- Juurdepääsuteed

Taotluse lisa- Autonoomne elektrisüsteem

Arvutamise abimees

Puurkaevude rajamise meelespea

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2024

Regionaalministri käskkirjaga on kinnitatud hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2024 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2024.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi (juhul, kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Vastavalt „Hajaasustuse programmi" määruse § 9 lõikele 2 avaldab kohalik omavalitsus, kes käesoleval aastal programmis osaleb, hiljemalt taotlusvooru avamise tähtpäeval oma veebilehel:

 • info taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kohta;
 • nende olemasolul kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmad ja toetatavad prioriteetsed valdkonnad;
 • taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid.

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes maakondlikust rahajaotusest, kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises osalema.

Kohalik omavalitsus esitab „Hajaasustuse programmi" määruse § 11 lõikes 10 nõutud andmed ministeeriumile hiljemalt 13. maiks 2024.