Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kohalikule omavalitsusele kui kultuuritöö korraldajale pandud haldusülesannete täitmise kaalutlused (analüüs)

27.12.18

Lisa  Järva Vallavolikogu 20. detsembri 2018  otsusele nr 75

Koigi piirkonnas puudub kultuuritöö korraldamisega tegelev vallavalitsuse hallatav asutus. Endise Koigi valla haldusterritooriumil tegeles kultuuritöö korraldamisega valla traditsiooniliste ürituste läbiviimisel vallavalitsus kui ametiasutus. Sellest tulenevalt on Koigi piirkonna kultuuritööd puudutavate huviringide juhid käsunduslepingulistes suhetes otse Järva Vallavalitsusega ning puudub inimene, kes vastutaks piirkonna kultuuritöö korraldamise eest. Piirkonna kultuuritööd korraldavad üheskoos mittetulundusühingute liikmed, kes on erinevate huviringide juhid. Piirkonna kultuuritöö korraldamiseks (nt Päinurme huviringide tegevuseks) on taotletud toetust Koigi mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korrast. Käesoleval ajal korraldavad Koigi piirkonna mittetulundusühingud piirkonna kultuuritööga seonduvat.

Selleks, et tagada kultuuritöö korraldamise järjepidevus Koigi piirkonnas, on ettepanek anda kultuuritöö korraldamine halduslepinguga üle piirkonna mittetulundusühingutele. Seda toetavad ka Järva valla arengukavas 2018-2025 seatud eesmärgid ja meetmed:

1. Arengu võtmetegurid (lk 7) „Seega on valla esmaseks väljakutseks saada uus võrgustikupõhine maavald toimima rakendades head haldust nii, et teenused oleksid heal tasemel, kättesaadavad, aga samas optimaalselt korraldatud"… „Teenuste pakkumisel on oluline aga koostöö kogukondadega ja erasektoriga, võimalusel tuleb neid kaasata teenuste osutamisse."… „Kohalikul tasandil on üheks võimaluseks ka teatud teenuste üleandmine kolmandale sektorile või erasektorile."

2. Arengukava visiooni kohaselt on üheks strateegilise eesmärgiks aastaks 2025 (lk 9) „Kõigis Järva valla piirkondades on puhas elukeskkond ning heal tasemel kohalikud teenused ja taristu, valla piirkonnad on omanäolised ja kutsuvad, vallaelanikud on oma elukohaga rahul." ja seda toetavaks meetmeks (lk 10)  „Heal tasemel ja optimaalselt korraldatud kohalikud avalikud teenused" Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi (lk 11): „Avalike teenuste kättesaadavuse tagamine piirkondades: haridus, huviharidus ja -tegevus; vaba aja tegevused, mitmekesiste kultuuri- ja vaba aja võimaluste loomine, traditsiooniliste sündmuste hoidmine ja arendamine."

Haldusülesande täitmise volitamise kaalutlused on sätestatud halduskoostöö seaduse § 5. Haldusülesande täitmise üleandmise esimeseks kaalutluseks on: 1) haldusülesande täitmine juriidilise või füüsilise isiku poolt on majanduslikult põhjendatud, arvestades muu hulgas ülesande riigi või kohaliku omavalitsuse poolt täitmiseks volitamiseks, võimalikuks rahastamiseks ning haldusjärelevalveks tehtavaid kulutusi.

Kultuuritöö korraldamise üle andmisega  Koigi piirkonna kahele mittetulundusühingule on loodud kõik eeldused kultuuri, huvitegevuse ja vaba aja tegevuste jätkuvaks kvaliteetseks osutamiseks. Päinurme Külaseltsi ja Koigi Kultuuriseltsi liikmed tegelevad otseselt kultuuri-, huvi- ja vaba aja tegevuste korraldamisega piirkonnas. On majanduslikult otstarbekas rahastada eelpool nimetatud tegevusi valla eelarvest halduslepingu alusel selle asemel, et asutada piirkonda vallavalitsuse hallatav asutus või luua struktuuri täiendavaid töökohti.

Haldusjärelevalvet lepingu täitmise üle teostab vallavalitsuse kultuuritöö spetsialist.

Haldusülesande täitmise üleandmise teiseks kaalutluseks on: 2) haldusülesande täitmiseks volitamine ei halvenda selle täitmise kvaliteeti.

Piirkonna mittetulundusühingud teavad piirkonna olukorda kõige paremini. Olemas on kultuuritöö korraldamiseks vajalikud võimalused ja hooned, mis tagavad teenuse kvaliteetse osutamise. Kultuuritöö korraldamise volitamine ei halvenda teenuse kvaliteeti. Teenuse osutamine jätkub vähemalt samal tasemel, kui enne valdade ühinemist.

Haldusülesande täitmise üleandmise kolmandaks kaalutluseks on: 3) haldusülesande täitmiseks volitamine ei kahjusta avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse.

Järva valla Koigi piirkonnas osutatava kultuuritöö teenuse haldusülesandena tervikuna üleandmine mittetulundusühingutele ei kahjusta avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle suhtes haldusülesannet täidetakse. Kogemustega personal on olemas. Tehniline baas on olemas. Oma eelmiste aastate tegevustega on loodud eeldused kvaliteetse teenuse osutamise jätkamiseks. Avalikkus võidab piirkonda eripära tundvate mittetulundusühingutele haldusülesande üleandmisest.

Halduslepingu poolteks on Järva vald ja ühiselt mittetulundusühingud Päinurme Külaselts ja Koigi Kultuuriselts.

Halduslepingu täitmiseks nähakse vahendid ette valla eelarves. Mittetulundusühingud ei saa Järva valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korrast tulenevalt tegevustoetust, nad saavad selle halduslepingu alusel.