2020. aasta suplusvee klassifitseerimise tulemused

Terviseamet (edaspidi amet) teostab veeseaduse § 250 lg 3 alusel riiklikku järelevalvet suplusvee valdkonnas. Vastavalt sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" (edaspidi määrus nr 63) § 4 lg 4 ja § 5 lg 1 alusel teostatud seirele võeti 2020. a suplushooajal suplusvee proovid Järva-Jaani tehisjärve, Rava paisjärve ja Väinjärve supluskohtadest. Peale iga suplushooaja lõppu hindab amet suplusvee kvaliteeti ja klassifitseerib supluskohad lähtudes määruse nr 63 § 6 nõuetest. Lähtudes eelnevast ning määruse nr 63 § 7 lg 1, klassifitseeris amet supluskohtade kvaliteedi järgnevalt:

Supluskoht

Suplusvee klass

90-protsentiil E.coli

90-protsentiil soole enterokokid

95-protsentiil E.coli

95-protsentiil soole enterokokid

Järva-Jaani

Väga hea

10.18

6.61

13.86

9.12

Rava

Väga hea

29.1

12.99

28.61

9.87

Väinjärve

Väga hea

30.76

9.5

47.11

14.01

 

Protsentiilide piirnormid ranniku- ja siseveekogude veele on toodud määruse nr 63 lisas 1 punktis 6. Supluskoha veekvaliteedi hindamine toimub määruse nr 63 lisas 2 toodud valemite kohaselt. Hindamisel kasutatud supluskoha kvaliteeti iseloomustavate andmete saamise soovi korral palub amet esitada vastavasisuline päring info@terviseamet.ee.

 

Raul Sarri

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

Terviseamet

Järvede veeproovid 2020

Terviseameti mikrobioloogilised analüüsid valla supluskohtade kohta

27.07.2020

Eistvere järv  Ujuda ei ole soovitatav

Järva-Jaani tehisjärv

Preediku järv

Rava paisjärv

Väinjärv

24. juuli 2020

Rava paisjärv

17. juuli 2020

Rava paisjärv

13. juuli 2020

Järva-Jaani tehisjärv

Rava paisjärv

Väinjärv

15. juuni 2020

Eistvere järv

Järva-Jaani tehisjärv

Preediku järv

Rava paisjärv

Väinjärv

18. mai 2020

Järva-Jaani tehisjärv

Rava paisjärv

Väinjärv