Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 8. märtsil?

Määrati kolmele isikule muu vajaduspõhine sotsiaalteenuse.

Otsustati anda otsustuskorras rendile aktsiaseltsile Eesti Post Järva vallale kuuluv maatükk pindalaga 1,75 m2 Kesktee 11 maaüksusest (katastritunnus 28801:004:0049, aadress Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald).

Otsustati anda 2023. aastal treeneri tööjõukulu toetus viiele spordiklubile.

Otsustati anda teenusepakkuja toetust jaanuarikuust kuni augustikuu lõpuni laste huvitegevuse korraldamiseks.

Nõustuti Järva vallas Raka külas asuva Kure katastriüksuse (katastritunnus 13402:002:1490, kinnistu registriosa nr 1521436, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 7786 m2) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Raka küla, Kure ning sihtotstarve on 100% elamumaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Raka küla, Metsamarja ning sihtotstarve on 100% elamumaa.

Nõustuti Järva vallas Ammuta külas asuva Elli katastriüksuse (katastritunnus 28801:001:0269, kinnistu registriosa nr 10097450, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 8508 m2) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Elli ning sihtotstarve on 100% elamumaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Olli ning sihtotstarve on 100% elamumaa.

Määrati Järva vallas Pullevere külas Mardi-Jaani katastriüksuse (katastritunnus 12901:003:0272, kinnistu registriosa nr 418836) uueks koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Pullevere küla, Laanemetsa.

Määrati Järva vallas Käsukonna külas Luka katastriüksuse (katastritunnus 23401:002:0693) uueks koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Käsukonna küla, Pillimetsa.

Nõustuti Järva vallas Aravete alevikus Tööstuse tee 9 (registriosa nr 185236, katastritunnus 13402:004:0180, pindala 6042 m2, tootmismaa 100%), Tööstuse tee 11 (reg. nr 234536, tunnus 13402:004:0128, pindala 13078 m2, tootmismaa 100%), Tööstuse tee 11a (reg. nr 9268850, tunnus 13401:001:0314, pindala 823 m2, tootmismaa 100%) ja Tööstuse tee 11 juurdelõike (reg. nr 234536, tunnus 13401:001:0253, pindala 973 m2, tootmismaa 100%) liitmisega ning liidetud ja Tööstuse tee 15  (reg. nr 218436, tunnus 13401:001:0252, pindala 12051 m2, ärimaa 100%) katastriüksuste omavaheliste piiride muutmisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Tööstuse tee 11 ning sihtotstarve on 100% tootmismaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Tööstuse tee 15 ning sihtotstarve on 100% ärimaa.

Otsustati anda projekteerimistingimused kahe kasvuhoone ehitusprojekti koostamiseks aadressil Järva vald, Vaali küla, Anete kinnistu.

Otsustati anda projekteerimistingimused päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks aadressil Järva vald, Vaali küla, Anete kinnistu.

Otsustati anda projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks aadressil Järva vald, Järva-Jaani alev, Soo tn 13a.

Otsustati lähetada Järva vallavanem Toomas Tammik 15.-18.03.2023 Maltale projekti „Networks of Towns Young EU" esmakohtumisele.

Otsustati eraldada reservfondist 1200 eurot Imavere koolile soojasõlme juhtautomaatika ja andurite vahetamiseks koos süsteemi häälestamisega, 2496 eurot Ahula Sotsiaalkeskusele tuletõkkeuste ostmiseks ning 1000 eurot Koigi kooli toidukatla reguleerimismehhanismi asendamiseks.

Kooskõlastati Järva-Jaani lasteaia Jaanilill ametikohtade koosseis.  

Vallasekretär Karin Tenisson-Alev andis ülevaate vallavalitsusesse ja volikogusse tulevatest eelnõudest.

Otsustati anda Kvatro Kinnisvara OÜ-le kasutusse Koigi küla Mõisavahe tee 9 teeninduskeskuse ruumid 19.03.2023 korteriühistute koosolekute läbiviimseks.

Ehituse peaspetisalist Heli Aade andis ülevaate võimalustest Järva-Jaani kinnistule puurkaevu rajamiseks.