Roosna küla Reavahe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Järva Vallavalitsus teatab, et 06.02 - 20.02.2023 on avalikul väljapanekul Roosna küla Reavahe kinnistu detailplaneering, mis võeti vastu Järva Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 24

Planeeringuala hõlmab tervet Reavahe kinnistut, ala suurus on 6997 m2 (katastritunnus 25501:001:0491; sihtotstarve maatulundusmaa 100%; pindala 6997 m²; kinnistusregistri nr 16285650). Maa-ala idasuunal asub ridaelamu ja põhja-kirde suunal Otsa kinnistu ning hooned. Läänest piirneb kinnistu 15151 Jootme-Koeru teega. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala jagamine kolmeks vähemalt 2000 m2 suuruseks elamumaa krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on koostatud Ambla valla üldplaneeringu kohasena. 

Detailplaneering on vaja koostada maa sihtotstarbe muutmiseks, katastriüksuse kruntideks jagamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalike asukohtade määramiseks. Planeeringuga jagatakse olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus kolmeks elamumaa krundiks. Detailplaneeringuga on määratud moodustatavate kruntide hoonestusalad, mille piires võib rajada ehitusõigusega määratud hooneid. 

Detailplaneeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.ee/et/reavahe-kinnistu-dp-roosna-kula- ja tööaegadel Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik). 

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringule ootame kuni 20.02.2023 e-postile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. 

Roosna küla Reavahe kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Illustreeriv