Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 21. septembril?

Määrati isikule eestkostja.

Määrati isikule muu vajaduspõhise sotsiaalteenusena päevane hooldusteenus.

Nõustuti andma nõusolekut olmejäätmete regulaarseks veoks üks kord 12 nädala jooksul perioodil 22.09.2022-31.12.2023 Ambla alevikus asuval kinnistul.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Pausti kanalisatsioonisüsteem" toetuse kasutamise aruanne.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Kooli-Jaani kanalisatsioonisüsteem" toetuse kasutamise aruanne.

Otsustati anda Järva valla  tänukiri Valdur Krasavinile pikaajalise ja südamega tehtud töö eest SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu esimehena.

Otsustati anda Järva valla tänukiri Anneli Siimussaarele SA Eesti Piimandusmuuseumi eduka juhtimise, uute projektide algatamise ja muuseumitee projekti vedamise eest Järva vallas.

Tänukirjad antakse üle 21. oktoobril Järva valla sünnipäeva aktusel.

Kooskõlastati Järva Vallaraamatukogu töötajate koosseisu muutmine.

Nõustuti Järva maakonnas Järva vallas Õle külas asuva Küüni katastriüksuse (katastritunnus 28801:002:0330, kinnistu registriosa nr 235836, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 12,43 ha) jagamisega vastavalt jagamisplaanile ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Õle küla, Küüni ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.2. katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Õle küla, Küüninurme ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.3. katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Õle küla, Küünisalu ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.4. katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Õle küla, Õle tee L1 ning sihtotstarve on 100% transpordimaa.

Nõustuti Järva maakonnas Järva vallas Sääskülas asuva Peetri katastriüksuse (katastritunnus 13402:004:0034, kinnistu registriosa nr 21807050, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 14,81 ha) jagamisega vastavalt jagamisplaanile ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Sääsküla, Peetrimetsa ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

1.2. katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Sääsküla, Peetripõllu ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Otsustati muuta Järva Vallavalitsuse 25.05.2022 korralduse nr 282 ,,Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks" lisa.

Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ  kasuks Järva vallas Mägise külas paiknevatele kinnisasjadele järgmiselt:

1.1. Maarjamõisa tee 22 (registriosa nr 20314950, katastritunnus 25501:001:0774, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 5652 m2);

1.2. Maarjamõisa tee (registriosa nr 19529650, katastritunnus 25501:001:0747, sihtotstarve 100% transpordimaa, pindala 686 m2);

1.2. Aasa tn 6a // Maarjamõisa tee 45 // Peenramaa (registriosa nr 15141350, katastritunnus 25501:001:0431, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 9,24 ha).

Otsustati anda Kristel Siirojale tähtajatult üürile Järva valla omandis olev aadressil Järva vald, Koeru alevik, Paide tee 16a asuva apteek-ambulatooriumi II korrusel mitteeluruum nr 95 pindalaga 16,4 m2 iluteenuste osutamiseks.

Otsustati korraldada elektrooniline enampakkumine kinnistu (registriosa nr 22060350, katastritunnus 23401:001:0342, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Vahemaa) võõrandamiseks alghinnaga 6000 (kuus tuhat) eurot, tagatisraha 600 eurot.

Otsustati taotleda kasutamiseks tehnovõrgu ja –rajatise ehitamise, omamise ja majandamise eesmärgil ning isikliku kasutusõigusega koormamiseks tasuta ja tähtajatult Järva valla kasuks Eesti Vabariigi omandis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel ning Transpordiameti valduses olevad kaheksa kinnisasjade osa.

Kooskõlastati Albu Põhikooli töötajate koosseisu muudatus.