Teade Metsaserv OÜ maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta

18.05.22

Keskkonnaamet võttis menetlusse Metsaserv OÜ Liivaku II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse. Liivaku II liivakarjääri keskkonnaluba taotletakse Järva maakonnas Järva vallas Roosna külas Liivaku maardlas (registrikaardi nr 902) Metsaserv OÜ omandisse kuuluval katastriüksusel Liivaku (katastritunnus 13401:001:0125).

Taotletava Liivaku II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 6,99 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,17 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 559 tuh m3 , millest kaevandatav varu on 543,5 tuh m3 ). Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on taotluse kohaselt ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär on taotluse kohaselt 39 tuh m3. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.

Dokumendiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS dokument nr-ga DM-117861-11