TAOTLUS LASTEGA PERESID TOETAVA SOTSIAALTEENUSE SAAMISEKS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Lastega peresid toetav sotsiaalteenus (tugiteenus) on ametiasutuse korraldatav teenus, mille eesmärgiks on toetada lastega pere või last kasvatavat isikut.

 

Õigusaktid

 

Viide

Lähtuvalt abivajadusest osutatakse järgmisi tugiteenuseid:

  1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  2) perenõustamisteenus;
  3) teraapiateenus;
  4) kriisiabi;
  5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
  6) sõltuvusravi;
  7) viipekeele tõlketeenus;
  8) muud lapse vajadusest tingitud teenused.

Õigus tugiteenuse saamiseks on abivajaval lapsel lastekaitseseaduse tähenduses, alaealiste lastega perel või last kasvataval isikul, kes vajab eelpool väljatoodud teenust, et tagada lapse või teda kasvatava isiku psühhosotsiaalne tasakaal ja toimetulek ning heaolu ja arengut toetav keskkond.

Tugiteenuse määramise aluseks on lastekaitse spetsialisti poolt STARis läbi viidud lapse heaolu ja abivajaduse hindamine ja kinnitatud juhtumiplaan.

Tugiteenus võib taotlejale olla tasuta või osaliselt tasuline. Tasu suurus sõltub teenuse mahust, maksumusest ning taotleja majanduslikust olukorrast. Tasu suuruse või teenuse osutamise tasuta otsustab osakonna juhataja juhtumipõhiselt.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Tugiteenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja või last kasvatav isik ametiasutusele vormikohase kirjaliku taotluse.

Tugiteenust ei määrata järgmistel juhtudel:
  1) tegemist ei ole abivajava lapsega vastavalt lastekaitseseaduses sätestatule;
  2) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata  Järva valla sotsiaalosakonda või info@jarva.ee