TAOTLUS ELURUUMI TAGAMISE TEENUSE SAAMISEKS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruumi tagamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 

Õigusaktid

 

Viide

Eluruumi tagamise teenust on eelistatult õigustatud saama:

1) eakas isik, kelle suhtes puuduvad perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud ning kes ei suuda senises eluruumis toime tulla;

2) madala ja keskmise abi- ja toetusvajadusega isik, kelle kodu ei ole võimalik kohandada tema vajadustele vastavaks ja kelle teenuse vajadus on sotsiaaltöö spetsialisti poolt hinnatud isiku abi- ja toetusvajadusest lähtuvalt kombineerituna muude Järva valla korraldavate sotsiaalteenustega, et vältida paigutamist hoolekandeasutusse;

3) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sealhulgas laste hoolekannet, vajav või vähekindlustatud pere;

4) isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel on kaotanud eluaseme;

5) isik, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht enne asendushooldusteenusele suunamist asendus- või perekodusse oli Järva vald;

6) isik, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi tagamise teenuse osutamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik taotlus.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda