Detailplaneeringu kehtestamine

04.09.2018

Järva Vallavolikogu 30.08.2018 otsusega nr 40 kehtestati Järva valla Rutikvere külas asuvate Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rutikvere külas asuvatel Rutikvere mõisa, Keldri ja Apteegi kinnistutel maakasutuse sihtotstarvete muutmine, ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks ning tuulegeneraatori püstitamiseks. Detailplaneeringu ala suurus on 14,81 ha, see hõlmab Järva maakonnas, Järva vallas, Rutikvere külas, Rutikvere mõisa (katastritunnus: 32502:002:0140), Apteegi (katastritunnus: 32502:002:0113) ja Keldri (katastritunnus: 32502:002:0194) kinnistuid.

Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta kehtivat Koigi valla üldplaneeringut detailplaneeringu ala ulatuses maakasutuse osas. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Rutikvere mõisa kinnistu maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaast ärimaaks 55%, tootmismaaks 40% ja üksikelamu maaks 5%. Apteegi kinnistu puhul on ettepanek muuta maatulundusmaa ärimaaks 50% ja keskkonda mittehäirivate tootmisehitiste maaks 50%. Keldri kinnistu puhul muuta maatulundusmaa ärimaaks.

Detailplaneering näeb ette lisanduva ehitusõiguse Rutikvere mõisa kinnistule kuni kahe uue hoone ja kahe uue abihoone ehitamiseks ning kinnistu lõunaosale tuulegeneraatori püstitamiseks. Teiste kinnistute osas ehitusõigust ei anta.

Planeeritaval alal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, märgalasid ja Natura 2000 võrgustiku alasid. Detailplaneeringuga paralleelselt koostati planeeritavale alale keskkonnamõjude strateegiline hinnang (KSH), määramaks, kas alale planeeritav tegevus võib kujundada olulist mõju ümbritsevale keskkonnale. KSH aruandest selgub, et planeeritava tegevusega ei avaldata olulist negatiivset mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal- kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Järva valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/järvavald/%23/planeeringud/planeeringud/2/#/planeeringud/planeeringud/2

 

Lisad:

Menetlusdokumendid

Seletuskiri

Hinnapakkumine DP koostamiseks

DP ja KSH aruande koostamise finantseerimise õiguse üleandmise leping

Plaan

Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused

Plaan

Apteegi kinnistusraamatu väljavõte

Keldri kinnistusraamatu väljavõte

Rutikvere mõis kinnistusraamatu väljavõte

KSH aruanne

Jäätmekäitlus

Illustratsioonid

Apteegi mõõdistus

DP Joonis 1 Situatsiooniskeem

DP Joonis 2 Olukord

DP Joonis 3 Kontaktala

DP Joonis 4 Põhijoonis

DP Joonis 5 Tehnovõrgud

DP Joonis 6 ÜP muudatuse ettepanek

AKA Natura OÜ kiri

AKA Natura OÜ akt

Elektrilevi OÜ kooskõlastus

Kaitseministeeriumi kooskõlastus

Lennuameti kooskõlastus

Põllumajandusameti kooskõlastus

Maanteeameti kooskõlastus

DP Joonis 4 Põhijoonis

Järva Maavalitsuse kiri - täiendavad kooskõlastused

Kiri Keskkonnaametile

Planeerija kommentaarid (AKA Natura OÜ)

Keskkonnaameti kooskõlastus

Eesti Kaitseväe kooskõlastus

Veterinaar- ja toiduametile kooskõlastamiseks

Siseministeeriumile kooskõlastamiseks

Päästeameti kooskõlastus

Kooskõlastuste koondtabel

DP Sisukord

DP Tiitelleht

KSH

KSH Lisa Programm

KSH Lisa Keskkonnaameti KSH programmi heakskiitmine

KSH Lisa Põhijoonis

KSH Lisa Laekunud kirjalikud seisukohad

KSH Lisa Eksperthinnang

KSH Lisa Laekunud kirjalikud seisukohad

KSH Lisa Eelnõu avalikustamise dokumentatsioon

Keskkonnaameti kiri KSH aruande heakskiitmine