Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine

 

22.12.2022 Revisjonikomisjoni liikme valimine

24.11.2022 Järva Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

16.11.2021 Revisjonikomisjoni liikmete valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Revisjonikomisjon

 

 

 

 

Ester Valdvee

esimees

ester.valdvee@jarva.ee

 

Tanel Teas

aseesimees

tanel.teas@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Külli Majori

 

 

 

2. Arto Saar

 

 

 

3. Arvo Imsi

 

 

 

Revisjonikomisjoni tegevusvaldkond – Tegevusvaldkonnad on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses.

Revisjonikomisjonil on õigus:
  1) kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust;
  2) kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist.

Revisjonikomisjon hindab tulemuslikkust järgmiste kriteeriumite kohaselt:
  1) säästlikkus, mis tähendab eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist;
  2) tõhusus, mis tähendab kulutuste ja nende abil saavutatavate tulemuste suhet;
  3) mõjusus, mis tähendab tegevuse tegelikku mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga.

Revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid valla või linna põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

Revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse valla- või linnavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.

Revisjonikomisjon esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta volikogu istungil.