PUUDEGA ISIKU ELURUUMI KOHANDAMISE TOETUS

Avaneb puudega isiku eluruumi kohandamise toetuse taotlusvoor Järva vallas

13.06.23

Järva Vallavalitsus kuulutab välja puudega isiku eluruumi kohandamise toetuse 2023. aasta taotlusvooru.

Kohandust on võimalik saada liikumisega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.

Avaldusi kohanduse saamiseks võetakse vastu 31. augustini 2023.

 

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:
1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:
1. asub Järva valla haldusterritooriumil;
2. on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht;
3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Toetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1700 eurot ühe kohanduse kohta. Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Soovitav on enne avalduse esitamist konsulteerida sotsiaaltöö peaspetsialist Gerli Soondra (Imavere, Koigi, Järva-Jaani piirkond), tel. 5822 8027 või Gerli.Soondra@jarva.ee, sotsiaaltöö spetsialist Brigita Palmi (Kareda, Koeru piirkond) tel. 5559 3686 või Brigita.Palmi@jarva.ee või sotsiaaltöö spetsialist Natalia Medvedeva (Albu, Ambla piirkond) tel. 5127 480 või Natalia.Medvedeva@jarva.ee.

Avalduse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Selgitused kohandamise kohta (selgitused miks vajate eluruumi kohandamist, millised on selle kasutamise eesmärgid ja vajadused);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Avaldusele tuleb lisada:

  1. Vähemalt 2 hinnapakkumist taotletavale kohandustööle;
  2. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks (kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik);
  3. eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4. korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

Avaldus on kättesaadav Järva valla kodulehel https://jarvavald.ee/puuetega-inimeste-eluaseme-kohandamine

 

Alus: Järva Vallavolikogu 27.05.2021 määrus nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

2022. aasta taotlusvoor

Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:

1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);

2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);

3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:

1. asub Järva valla haldusterritooriumil;

2. on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht;

3. on aastaringseks elamiseks sobiv;

4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Toetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1700 eurot ühe kohanduse kohta. Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Avalduse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;

Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

Selgitused kohandamise kohta (selgitused miks vajate eluruumi kohandamist, millised on selle kasutamise eesmärgid ja vajadused);

Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Avaldusele tuleb lisada:

  1. Vähemalt kaks hinnapakkumist taotletavale kohandustööle;
  2. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks (kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik);
  3. eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4. korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

 

Täiendav info ja küsimused: sotsiaaltöö peaspetsialist Gerli Soondra 5822 8027; Gerli.Soondra@jarva.ee

Toetuse avaldus

 

Alus: Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Järva Vallavolikogu 27.05.2021 määrus nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"