PUUDEGA ISIKU ELURUUMI KOHANDAMISE TOETUS

2022. aasta taotlusvoor

Puudega isiku eluruumi kohandamise toetus

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:

1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);

2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);

3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:

1. asub Järva valla haldusterritooriumil;

2. on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht;

3. on aastaringseks elamiseks sobiv;

4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Toetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1700 eurot ühe kohanduse kohta. Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Avalduse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;

Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

Selgitused kohandamise kohta (selgitused miks vajate eluruumi kohandamist, millised on selle kasutamise eesmärgid ja vajadused);

Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Avaldusele tuleb lisada:

  1. Vähemalt kaks hinnapakkumist taotletavale kohandustööle;
  2. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks (kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik);
  3. eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4. korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

 

Täiendav info ja küsimused: sotsiaaltöö peaspetsialist Gerli Soondra 5822 8027; Gerli.Soondra@jarva.ee

Toetuse avaldus

 

Alus: Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Järva Vallavolikogu 27.05.2021 määrus nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"