Puuetega isiku eluruumi kohandamise toetus 2022

1.04.22

1. aprillist avanes Järva valla puudega isiku eluruumi kohandamise toetuse 2022. aasta taotlusvoor. Uue taotlusvooru eelarve on 6000 eurot. Toetust on võimalik saada eluruumis liikumise hõlbustamiseks ning hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks. Avaldusi toetuse saamiseks võetakse vastu 31. maini.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus. Meetmega saab eluruumi kohandamist taotleda:

* liikumisega seotud toiminguteks (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);

* hügieenitoiminguteks (pesemis- ja tualetitoimingud);

* köögitoiminguteks (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:

* asub Järva valla haldusterritooriumil;

* on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht;

* on elamiseks sobiv terve aasta;

* on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Toetuse suurus on maksimaalselt 50 protsenti kohandamise hinnast, kuid mitte rohkem kui 1700 eurot ühe kohanduse kohta. Kui kohandamise tegelik hind ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse määra ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud hind omaosalusena. Soovitatav on enne avalduse esitamist konsulteerida sotsiaaltöö spetsialisti Gerli Soondraga, tel 5822 8027, Gerli.Soondra@jarva.ee.

Avalduse kohustuslikud andmed on:

* taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;

* taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

* kohandatava eluruumi andmed:  tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

* eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

* selgitused kohandamise kohta  (selgitused, miks tuleb eluruumi kohandada, milline on selle kasutamise eesmärk ja vajadus);

* otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Avaldusele tuleb lisada:

* vähemalt kaks hinnapakkumist taotletavale kohandustööle;

* eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks (kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik);

* eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks (kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik);

* korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd hõlmavad ala väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

Toetuse avaldus

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise II ja III vooru kohandused on Järva vallas tehtud

5.10.21

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks.

Projekti toel toetati II taotlusvoorus 15 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 11 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega ja 4 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 01.10.2019 kuni 30.09.2021. Projekti maksumus oli 57 855,20 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 49 176,92 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 8 678,28 eurot.

Projekti toel toetati III taotlusvoorus 4 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekti kestvus on 01.09.2020 kuni 01.09.2022. Projekti maksumus oli 15 785 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 13 417,25 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 367,75 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisel isikul tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.

 

Sotsiaalosakond

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise I vooru kohandused on Järva vallas tehtud

 

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks. Projekti toel toetati 5 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega, ühe taotleja eluruumis köögitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 31.08.2018 kuni 31.08.2020.

Projekti maksumus oli 18 535,64 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 15 755,29 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 780,35 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisele isikule tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.