Imavere üürimaja püstitamine

Projektiga püstitati üürielamu mobiilse töötaja sihtgrupile aadressil Antsu tee 15//Viljandi mnt 11, Imavere küla.

Projekti kogumaksumus on 1 551 787,29 eurot, millest toetussumma moodustab 766 950,19 eurot.

Atraktiivne Koigi mõisapark

 

Projektiga soovime viia lõpule Koigi mõisapargi väljaarendamise. Projektiga suurendatakse piirkonna elanike vaba aja veetmise võimalusi ning muudetakse elukeskkonda atraktiivsemaks. Projekti tulemusel on rajatud mõisapargi osasse tänavavalgustus ja grillkoda.

Projekti kogumaksumus on 18 223,20 eurot, millest toetussumma moodustab 10 382,04 eurot.

Harrastuskalapüügi tingimuste parandamine Järva-Jaani tehisjärvel ja Väinjärvel

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab summas 8385,87 eurot Järva Vallavalitsuse projekti "Harrastuskalapüügi tingimuste parandamine Järva-Jaani tehisjärvel ja Väinjärvel." Projekti tulemusel on Järva-Jaani tehisjärve äärde ja Väinjärvele rajatud juurdepääsutee koos ümberpööramiskohaga.

Projekti valmimise aeg: august 2021.

Mitmekesise ning tervikliku elukeskkonna arendamine Järva vallas

Projektiga soovime anda panuse Järva maakonna ühtsema elukeskkonna arendamisesse, läbi avaliku kasutatava ruumi ühtse kujundamise Järva vallas. Projektiga mitmekesistatakse elukeskkondi Eistvere, Järva-Jaani, Väinjärve, Käravete ja Rava järvede ümbruses. Projekti tulemusel on olemas mitmekesine ja kaasaegne elukeskkond, mis loob eeldused liikumise ja vaba-aja veetmise rolli kasvuks Järvamaal.

Projekti kogumaksumus on 99 629,91 eurot, millest regionaalarengu programmist toetatav summa moodustab 74 722,43 eurot.

Päinurme rahvamaja energiatõhususe parandamine

Projektiga parandatakse Päinurme rahvamaja hoone energiatõhusust. Projekti tulemuse on saavutatud Päinurme rahvamaja hoones süsinikdioksiidi, energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähenemine.

Projekti kogumaksumus on 366 220 eurot, millest toetuse moodustab  201 421 eurot. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik.

Koeru teeninduskeskuse energiatõhususe parandamine

Projektiga parandatakse Koeru teeninduskeskuse hoone energiatõhusust. Projekti tulemuse on saavutatud Koeru teeninduskeskuse hoones süsinikdioksiidi, energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähenemine.

Projekti kogumaksumus on 371 832,33 eurot, millest toetuse moodustab  191 214,78 eurot. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik.

SA KredEx on andnud toetust kasutusest väljas olevate hoonete lammutamiseks Järva vallas

 

SA KredEx toetab järgnevate kasutusest välja langenud ehitiste lammutamist Järva vallas:

*kaheksa korteriga korterelamu aadressiga Mäeotsa, Laimetsa küla, Järva vald, Järva maakond, tööde eeldatav kogumaksumus 30 000 eurot, toetus 27 000 eurot;

*soojustrass Peetri alevikus ja korsten ning küttehoidla aadressiga Kooli tn 6, Peetri alevik, Järva vald, Järva maakond, tööde eeldatav kogumaksumus 34 400 eurot, toetus 30 960 eurot;

*küttehoidla aadressiga Küttelao, Ämbra küla, Järva vald,  Järva maakond, tööde eeldatav kogumaksumus 15 600 eurot, toetus 14 040 eurot.

*ühiselamu aadressiga Lai tn 2, Järva-Jaani alev, Järva maakond, tööde eeldatav kogumaksumus 50 000 eurot, toetus 45 000 eurot.

* katlamaja, korstna ja küttehoidla lammutamine Piibe mnt 18,  Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond, tööde eeldatav kogumaksumus 180 000 eurot, toetus 162 000 eurot.

 

Lammutustööd teostatakse 2021 aasta jooksul.

Tasuta internetivõrk Wifi4EU kultuurimajades

Kultuurimajades on nüüd on avalik tasuta internetivõrk Wifi4EU

WiFi4EU on Euroopa Komisjoni algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta Wi-Fi ühendust avalikes kohtades, nagu parkides, väljakutel, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides kõikjal Euroopas.

Järva vallas on avalik traadita internetivõrk Wifi4EU ehitatud Koeru kultuurimajas, Järva-Jaani kultuurimajas ja Imavere rahvamajas.

Kasutamiseks tuleb arvutis või telefonis valida wifi võrk nimega „ Wifi4EU "  ja võrku ühenduda.

Ilmub selline pääsuleht :

Järva Vald

Wifi4EU võrk

Logi Sisse

 

Pääsulehel tuleb sisse logida, siis avada veebibrauser ning saabki internetti kasutada.

Sisse logimisel võib minna veidi aega.

 Peale sisse logimist järgneva 12 tunni jooksul Wifi4EU võrku ühendumisel pääsulehte ei näidata sest võrk mäletab seda arvutit/telefoni millega eelnevalt võrku sisse logiti. Tuleb võrku ühenduda ja  kohe võib avada veebibrauseri. Kui 12 tundi eelnevast sisse logimisest on möödas, tuleb peale võrku ühendumist uuesti sisse logida.

Rahastas Euroopa Komisjon, projekti maksumus on 8 291,16 eurot.

Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

   

Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projekt nr 2014-2020.6.03.19-0186

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
Toetussumma: 1 590 478,92 EUR
Omafinantseering: 588 259,32 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 178 738,24 EUR
Projekti elluviimise aeg: 03.02.2020 – 18.07.2022

Projekti eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine. Toetuse tulemusena on võimalik rekonstrueerida ebaefektiivsed ja moraalselt ning füüsiliselt vananenud tänavavalgustussüsteemid, mille tulemusena väheneb eelkõige tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED valgustustehnoloogia kasutamisele. Lisaks saavutatakse süsteemi töökindlus ja valgustuse paindlik reguleerimisvõimalus, samuti renoveeritakse taristu.

Projekt panustab järgmiste meetme tegevuse väljundnäitajate saavutamisse:

1) tänavavalgustuses elektrienergia tarbimise vähenemine võrreldes kasutusel oleva valgustuse lahenduse tarbimisega 345,00 MWh/a;

2) renoveeritud tänavavalgustuspunktide arv 1488 tk;

3) arvestuslik süsihappegaasi (CO2) vähenemine võrreldes kasutusel oleva valgustuse lahendusega aastas 376,00 tCO2 ekv/a.

 

Lisainformatsioon:

Valdor Malva

elektrispetsialist

valdor.malva@jarva.ee

Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimise rahaline toetus

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas Järva Vallavalitsuse 2019. aastal esitatud taotluse Järva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks rahalise toetuse saamiseks.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) antud taotlusvooru alusel oli ühel omavalitsusüksusel võimalik oma tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks taotleda rahastust 80 – 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimiseks. Kuna Järva vallas on väga palju vanu ja amortiseerunud tänavavalgustusliine ning nende juhtimiskilpe, siis Järva Vallavalitsus läks oma taotluse esitamisel välja maksimumvõimaluse peale.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahalisel abil 73% ulatuses ja Järva Vallavalituse omafinantseeringuga 27% ulatuses (kokku on KIK-i toetuse võimalik väljamakstav summa 1 590 478,00 EUR ja Järva Vallavalituse omafinantseering 588 259,00 EUR) plaanitakse renoveerida  kogu valla ulatuses vähemalt 1488 lambiposti koos uute LED valgustiga. See, KIK-i poolt suuremas mahus rahastatav projekt hõlmab olemasolevate vanade ning amortiseerunud tänavavalgustusliinide renoveerimist, mitte aga uute tänavavalgustusliinide ehitamist.

Järva valla vananenud ning amortiseerunud tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti kogumaksumus on ajaperioodil 2020 – 2022.a.  kokku 2 178 737,00 EUR.

Tööde valmimisel oleks projektijärgne CO2 vähenemine aastas 375,00  CO2ekv/a  ja arvutuslik elektrienergia tarbimise vähenemine 345,00 MWh/a.

Toetuse taotlemise eesmärk on uuendada ja ajakohastada Järva valla kohati väga vana ja amortiseerunud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb ka, tänu kaasaegsetele LED valgustitele ja uuele juhtimistehnoloogiale, märgatavalt elektrienergia kasutamine. Samuti paraneb märgatavalt uute tänavavalgustusliinide töökindlus. Tänavavalgustuse renoveerimise käigus asendatakse vananenud õhuliinid uute maakaabelliinidega ja enamus vanu puit-  ning r/b maste tänavavalgustuse uute metallmastidega.

Uute LED tänavavalgustuse lampide eluiga on umbes 2,5 – 3 korda pikem kui lahenduslambi oma, energiakulu aga sama valgustugevuse saavutamiseks kolmandiku kuni poole võrra väiksem. Kindlasti on ka uued LED valgustid ökoloogiliselt puhtamad, nende hoolduskulud on madalamad ja need on väga hästi programmi teel juhitavad.

Lähiajal kuulutatakse Järva Vallavalitsuse poolt välja riigihange projekteerija leidmiseks antud programmi ulatuses tänavavalgustuse objektide projekteerimiseks. Kogu tänavavalgustuse ehitusprojekt peaks valmima 2022. aasta lõpuks.

 

Valdor Malva

elektrispetsialist

Projekt „Järva valla üldplaneeringu koostamiseks vajaliku uuringu teostamine“

Projekt keskendub elamispindade probleemile maa-asulates üldisemalt ning võtab täpsema vaatluse alla valiku Järva valla asulatest. Projektiga uuritakse Järva valla asulate elamismudeleid ja pakutakse välja uusi võimalusi endiste kolhoosialade suhtes. Projekti tegevusel koostatav uuring annab ülevaate planeeringu asetuse ja ruumilise ülesehituse osas ning ülevaate sellest, kas neid saab rakendada ka olemasolevate kortermajade ja neid ümbritseva keskkonna puhul.

Projekti üldiseks eesmärgiks on Järva valla endiste kolhoosialade ja neid ümbritseva keskkonna kujundamise põhimõtete sisse viimine Järva valla üldplaneeringusse. Ülplaneeringu kehtestamisel saab tegevusi reaalselt ellu viima hakata.

Projekti tulemusel on olemas Järva valla elamispindade/mudelite ülevaade koos planeeringu asetuse ja ruumilise ülesehituse osaga, mida kasutatakse üldplaneeringus asustuse arengut täpsustavate arengustsenaariumite korral.

Projekti toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond summas 8525,50 eurot.

Järva-Jaani tehisjärve ujuvsilla rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab summas 2895,10 eurot Järva Vallavalitsuse projekti "Järva-Jaani tehisjärve ujuvsilla rajamine." Projekti tulemusel on rajatud ujuvsild paremaks juurdepääsuks harrastuskalastajatele Järva-Jaani tehisjärvele.

Projekti kestvus: mai 2019.

Projekti „Vabaaja tegevuste mitmekesistamine Ambla piirkonnas

 

Projektiga rajatakse Ambla" Lasteaed-Põhikooli territooriumile tasakaalurada, mida saavad kasutada ka vanemad lapsed, kellel turnimissoov olemas, kuid kellel praegusel hetkel puuduvad sobilikud atraktsioonid.

Eesmärk: Vaba aja tegevused piirkonnas on mitmekesistatud ja ajakohastatud, hõlmates laiemat vanusegruppi. Rajatud on noortele mõeldud tasakaalurada.

Projektiga suurendatakse piirkonna noorte vaba aja veetmise võimalusi ning muudetakse elukeskkonda atraktiivsemaks.

Projekti kogumaksumus on 7968 eurot, millest toetussumma moodustab 7171,20 eurot. 

Projekt „Aruküla mõisa ajalooliste mõisapostide renoveerimine“

 

Projekti tulemusena on muinsuskaitseline objekt osaliselt korrastatud (renoveeritakse vähemalt 4 halvimas seisukorras mõisaposti) ning taastatud ajalooline väärikas väljanägemine. Korrastatud on avalik ruum, mis tõstab elanike rahulolu ning Järva valla mainet tervikuna.

Projekti abikõlbulik maksmus on 13440,00 eurot, millest toetussumma moodustab 9999,36 eurot.

Väinjärve puhkeala korrastamine vabaajateenuste mitmekesistamiseks II etapp

Projekt "Väinjärve puhkeala korrastamine vabaajateenuste mitmekesistamiseks II etapp"

Projekti tulemusena on ehitatud kaasaegsed  ning arhitektuurselt huvitavad (stiil paat) välikäimlad, rajatud lastele tegevuste mitmekesistamiseks liumägi ning ehitatud ürituste tarbeks multifunktsionaalne välilava. Väinjärve puhkeala külastusaktiivsus ning rekreatiivsete tegevuste valik on arendustegevuse tulemusena suurenenud ning piirkonna maine ning ettevõtlus aktiviseerunud.

Projektitoetuse abikõlbulik kogusumma on 35 997,55 eurot, millest toetuse summa moodustab 32 397,00 eurot.

EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirikuaia piirdemüüri taastamine

Projekt " EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirikuaia piirdemüüri taastamine"

Projekti käigus taastatakse varisenud müüriosa ning parandatakse osaliselt avariilises seisus olevat kirikuaia piirdemüüri osa.

Projketitoetuse abikõlbulik kogusumma on 15 000,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 10 000,00 eurot.

Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse

Projekt „Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse"

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Järva-Jaani alevisse kolm uut ja kvaliteetsemat valvekaamerat.

Projekti raames paigaldati järgmistesse kohtadesse valvekaamerad:

1)    Järva Tarbijate Ühistule kuuluva Jaani tn 1 hoone seinale paigaldati pöördkaamera, mis hõlmab varasemaga võrreldes keskväljaku ala laiemalt;

2)    Laiale tänavale, Grossi poe vastas olevate prügikonteinerite juures olevale tänavavalgustusposti külge;

3)    Järva-Jaani vallamaja seinale, mis salvestab nii vallamaja kui ka kultuurimaja juures toimuvat

Võllaste puhke- ja virgestusala suusarajale välisvalgsustuse paigaldamine

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Võllaste puhke ja virgestusala  2 km pikkusele suusarajale välisvalgustuse.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Võllaste tervise- ja virgestusala 2 km pikkusele suusarajale on rajatud välisvalgustus, tänu millele saavad inimesed kasutada suusarada ka pimedamal ajal. See läbi suureneb ka külastajate arv ning Järva-Jaani vald muutub atraktiivsemaks. Suusaradade välisvalgustuse rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele. Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet. 

Koigi mõisa looduskaitsealuse pargi korrastamine ja taastamine

LEADER TOETUS  

Koigi Vallavalitsus sai 2017. a. toetust MAK 2014-2020 Leader meetmest projekti "Koigi mõisa looduskaisealuse pargi korrastamine ja taastamine" elluviimiseks. 

Istutati Koigi mõisa sajandite aeda uusi taimi, soetati mõisa pargi projektis ette nähtud lehtla, ronilillede redelsein, aia hooldusvahendid ja töövahendid ning materjale nende tööde elluviimiseks. Lisaks tehti mullatöid, uuendati veesilma ääris,  ning külastajatele töötubade läbiviimiseks on vaja hankida palgist aiamööbli komplekt. 

Projekti maksumuseks oli 8633 eur, millest toetus oli 7751 eur ja omaosalus 822 eur

Täname Leader toetuse eest Järva Arengu Partneri (JAP) tegevusgruppi!