Teenuste hindade kehtestamine Järva vallas osutavate sotsiaalteenuste hinnad, alates 01.01.2024

Imavere Päevakeskus

Reg.nr. 75028625

Aadress: Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald, 72401 Järvamaa

Päevakeskuse juhataja Sirje Teas

Mobiil 5301 1324

E-post: Imavere.Paevakeskus@jarva.ee

 

Imavere Päevakeskuse põhimäärus

Imavere Päevakeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Lahtioleku ajad: 

E 9.00-15.30

T-N 8.00-15.30

R 8.00-13.30

 

Päevakeskuses osutatavad teenused:

Erihoolekandeteenused:

 • Igapäevaelu toetamise teenus (edaspidi IET)
 • Toetatud elamise teenus (edaspidi TE)

Kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) osutatavad teenused:

 • Koduteenus
 • Tugiisikuteenus
 • Isikliku abistaja teenus
 • Teenus töötutele – erinevates töötutele mõeldud projektides osalemine

Päevakeskuse avalikud  teenused:

 • Pesu pesemine, hügieeniteenused, ajalehtede lugemise võimalus, arvuti kasutamise võimalus, nõustamine, huvitegevus jt.

Isikliku abistaja ja tugiteenus.

Teenuste osutamise peamiseks põhimõtteks on järjepidevus. Töötajad aitavad teenusel olevatel klientidel pikendada teenuseid, tuletavad vajadusel meelde tähtaegu ja abistavad asjaajamisel. Samuti abistavad kliente töövõimetuse ja puude raskusastme taotlemisel. Erinevate teenuste osutamise protsess soodustab kliendi enesemääratlust. Juhtimine ja personali töö  tugineb oma töös CARe klienditöömetoodika põhimõtetele. Võtmesõnadeks on isikukesksus, tugevustele rõhumine, turvalisus.

MTÜ Jaanilaia

MTÜ Jaanilaia KODULEHT

Aadress: Lai 18, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järvamaa

Juhatuse esimees Ines Kurvits

Telefon 5349 4346

Jaanilaia asub Järva-Jaani alevis, Lai 18 esimesel korrusel

Järva Vallavalitsusel on sõlmitud MTÜ Jaanilaiaga koostööleping, mille käigus toetatakse erinevaid vaba aja tegevusi järgmistele sihtgruppidele: eakad, puuetega inimesed, töötud, vähekindlustatud pered ja lapsed.

 

Erihoolekande teenus 

Jaanilaia keskuses on 10 kliendil võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust.  

Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Teenuse osutamise aluseks on Järva vallal haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga.

 

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks vajalikud dokumendid:

 • taotlus

 • psühhiaatri hinnang

 • isikut tõendava dokumendi koopia

 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsus.

 

Igapäevaelu toetamise teenusel aidatakse kujundada inimese igapäevaelu toimetulekuoskusi ja tööoskusi ning nõustatakse tema lähedasi ja temaga koos elavaid inimesi. Teenuse eesmärk on emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamise abil tagada inimesele parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng.

Igapäevaelu toetamise teenusel on lisaks veel kaks teenuse alaliiki suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele inimestele. 

 

Teenuse sisu
- rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine;
- nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
- isiklike ja igapäevaoskuste arendamine;
- ühisürituste korraldamine ja kaasamine nendes osalema;
- kaasamine töösamasesse tegevusse;
- pereliikmete ja lähedaste toetamine;
- suhete arendamine ja kontaktide loomine ning säilitamise oskusi;
- teeme koostööd tugivõrgustikuga;
- arendame aja planeerimise oskusi;

Täpsemalt vaata http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/erihoolekanne/

Sotsiaalhoolekande seadus