Infohundi veebikoolitus Järva vallas

On suur rõõm paluda Teid osalema ja levitama infot võimalusest osaleda veebikoolitusel, mis tutvustab kolme innovaatilist mudelit noorsootöös, millest kahe: INFOHUNDI ja HUVIHUNDI  arendusse on panustanud Järva Vallavalitsus juba aastast 2018. Meie koostööpartnerid sellel seiklusrikkal teekonnal on olnud Saare- ja Muhumaa, Hiiumaa, Harjumaa koostöögrupid.

INFOHUNT on noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele. Et kogu noortele suunatud info (sündmused, uudised jpm) Järva vallas jõuaks noorteni, siis siin saategi appi tulla TEIE, kui erinevate valdkondade võtmeisikud, allasutused, teenusepakkujad. Veebikoolitusel tutvustame Teile INFOHUNDI veebiportaali ja koolitame Teid kasutajateks.
Lisaks tutvustame innovaatilisi andmebaase HUVIHUNT ja RESSURSIPANK. 

 • Kohtumispaik ja aeg: reedel, 19. märtsil 2021 kell 9.30-12.30 Zoom keskkonnas (link saadetakse pärast registreerumist). Palun kasutada ees- ja perekonnanime. Veebikohtumine salvestatakse, et oleks hilisem järelvaatamise võimalus.
 • Mis plaanis?
  AVASÕNAD-
  vallavanem Arto Saar
  TEEKOND INFOHUNDINI ja HUVIHUNDI mudel- Triin Konrad ja  Kirsika Ilmjärv
  RESSURSIPANK- Anneli Meisterson
  INFOHUNT- Liisi Vesselov ja Priit Parro
  Koolituse fookusteemad:  ülevaade Infohundi platvormi võimalustest, õpime oma asutuse sisu looma, õpime üritusi ja uudiseid looma,  ülevaade auhinnajahist, õpime auhindu lisama, õpime noorte külastusi lisama, õpime äppi tundma.
 • Enne koolitusel osalemist palume Teil:
  1) Registreeruda hiljemalt 18. märts kell 16.00: https://forms.gle/H5TZQjijtdgvb5ra9
  2) Kui Sul veel pole INFOHUNDI lehel kasutajat, siis registreeruda kasutajaks!
  Koolitajad soovitavad:  Kui Sul on võimalus, võid osaleda koolitusel kahe seadmega (näiteks telefon ja arvuti). Liitu koolituskeskkonda läbi telefoni, saad jälgida ekraanil toimuvat ja samal ajal ise arvutis kohe järgi proovida. Või on võimalik kasutada lauaarvutit ja sülearvutit samaaegselt. Täiesti võimalik on ka ühte arvutit kasutades toimetada. 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

 

Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse 2021. aasta taotlusvoor on avatud kuni 15. jaanuarini 2021

15.12.20

Ootame Järva valla 7.-19. aastatele noortele huvihariduse (huvikoolid) ja huvitegevuse teenust pakkuvatelt organisatsioonidelt/asutustelt taotlusi kuni 15. jaanuariks 2021.

Toetuse taotlemise tingimused

Toetust võib taotleda juriidiline isik või Järva Vallavalitsuse (ametiasutuse) hallatav asutus.

Taotluse saab esitada:

 1. huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste jätkamise tagamiseks ja arendamiseks;
 2. huvihariduseks ja huvitegevuseks uuenduslike tegevuste loomiseks;
 3. Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmiseks.

Uuendusliku tegevuse loomiseks eelduseks on vähemalt 10 tegevusest huvitatud noort.

Teise omavalitsuse huvikooli õppima asumisel tuleb lapsevanemal õppekoha tegevuskuluga seotud kulude katteks esitada vastava avaldus Järva vallale.

Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:

 1. vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid, -materjalid ja inventar, treening- ja võistlusvormid võistkondadele, esinemisriided pärand- ja rahvakultuuri rühmadele jms);
 2. olemasolevate juhendajate töötasu või täiendavate juhendajate (tegevuse mahu ja osalejate arvu suurenemisel) töötasu maksmiseks kuni 6,50 eurot tund (sh maksud);
 3. juhendajate pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms);
 4. laagrites, võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;
 5. eraõiguslik teenusepakkuja noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks;
 6. toimetulekuraskustes perede noortele tegevuste kättesaadavuse ja isiklike vahendite tagamiseks.

Enne taotluse esitamist tutvu lisainformatsiooniga

Täpsem info taotluse kohta leiad Järva Vallavalitsuse määrusest „Järva valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord".

Taotluse sisuloomisel arvesta, et tegevused toetavad Järva valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kavas nimetatud kitsaskoha lahendamist. 2021 aasta kavaga on võimalik tutvuda SIIN

Kavas on huvihariduse omandamise ja huvitegevuse harrastamise kitsaskohtadena ära toodud:

 1. transpordi võimaluste puudumise;
 2. perede vähesed majanduslikud võimalused (toimetulekuraksuses pered);
 3. antud huvivaldkond on Järva valla noortele kättesaamatu;
 4. tegevus vahendid on aegunud, amortiseerunud või vajavad täiendamist;
 5. puuduvad vahendid juhendajale piisavalt töötasu maksmiseks (täiendavad töötasu vahendid);
 6. puuduvad vahendid juhendajate pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 7. puuduvad vahendid võistlustel, konkurssidel, laagrites jt. väljundüritustel osalemiseks.

 

Uuenenud taotluse esitamise võimalus ja HUVIHUNT

Esmakordselt saab taotluse esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna, mille leiad Järva valla veebilehelt rubriigist e-taotlused. Kui oled taotluse esitanud elektroonilises keskkonnas, saad ka aruande sealt esitada (aruande esitamise tähtaeg tuletab sulle süsteem ise meelde). Taotluste esitamisel aitavad: tehnilistes küsimustes arenduse peaspetsialist Teele Kukk, Teele.Kukk@jarva.ee ja sisulistes küsimustes noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt, Aune-Suve-Kutt@jarva.ee.

Vormikohane taotlus on leitav Wordi failina valla kodulehel teenuste ja blankettide juurest.

Alates 1. jaanuarist 2021 võtame kasutusele huvitegevuse registri HUVIHUNT. Seda peavad hakkama kasutama kõik Järva vallas huvitegevuse teenust pakkuvad organisatsioonid ja asutused. Vastava e-keskkonna lisainfot jagavad ja juhendavad projektijuhid Kirsika Ilmjärv kirsika@koeru.edu.ee ja Triin Konrad triin@aravetekk.ee.

Huvihundi tegevust rahastas haridus- ja teadusministeeriumi kinnitatud ning haridus- ja noorteameti elluviidav Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine".

 

Lisainformatsioon:

Noorsootöö spetsialist

Aune Suve-Kütt

Aune-Suve-Kutt@jarva.ee

Albu Noortekeskuse projekt

15.08.19

Mai kuus valmis Albu Noortekeskuses kaua oodatud uus ja kaasaegne köök. Projekti on rahastatud kohalike omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest, ning oma panuse andis ka Järva Vald. Kööki oleme saanud kasutada juba mitmes kokandusringis ning ka laagris. Albu Noortekeskuse noored on tänulikud ning kasutavad kööki suurima hea meelega.

 

Elen Pent

Albu Noortekeskuse                                             

noortejuhendaja

Järva Vallavalitsus sai toetust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks

15. märtsil 2019 teavitas SA Innove otsusest rahastada Järva Vallavalitsuse projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks Järva valla üldhariduskoolides".

Projekti kogumaksumus on 69313,00 eurot, millest toetussummana moodustab 58916,05 eurot.

Projekti eesmärk on luua Järva valla üldhariduskoolides uusi võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi.

Koeru Keskkooli rajatakse ligipääsetavuse tagamiseks liikumispuudega õpilastele lift, kujundatakse ja kohandatakse õueala (senssoorne tee) ja hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku teraapiatoa sisustust.

Albu Põhikooli hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust ja seadmeid (mööbel rühmatundide läbiviimiseks; muusikateraapia ruumi-, üks-ühele õpperuumi-, psühholoogi/sotsiaalpedagoogi ruumi sisustamiseks ning õppetegevust ja liikumist soodustavaid vahendid).

Aravete Keskkoolile hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust ja seadmeid (mööbel teraapiaruumi/üks-ühele õpperuumi /nõustamisruumi sisutamiseks ning õppetegevust ja liikumist soodustavad vahendid).

Projekti tulemusel on suurenenud valmisolek rakendamaks kaasava hariduse põhimõtteid. Selleks on rajatud vajadustele vastav taristu ja omandatud kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid.

Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine

 

Imavere osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Võhma linna, Kõo ja Suure-Jaani vallaga Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017-aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018.

 

Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere pakuvad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi.

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupiskahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm, seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.

Praegu on nelja omavalitsuse 1918st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017.-2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.

Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: "Ühise tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks.  Püüame noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks, et noored oma kodukohta väärtustaksid."

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega", kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Üritused

 

Hääletus parima meene selgitamiseks.

Ettevõtluskonverentsi algusesmeenekonkursi tulemuste avalikustamine ja autasustamine.

Meenekonkursi juhend

Osalejad: Kõpu, Kirivere, Võhma, Olustvere, Imavere, Suure-Jaani põhikoolide ja Suure-Jaani Gümnaasiumi 4-liikmelised võistkonnad (Suure-Jaani Koolist ja Gümnaasiumist kuni 2 meeskonda).

Koolide parimad selgitatakse välja varem ning konverentsile lõppvooru esitatakse oma kooli parim.

Konkursitööna ootame meenet Põhja-Sakala vallale, mida saaks kinkida valla külalistele,

meene peab olema valmis konverentsilesitlemiseks.

Tingimused: Meene peab olema toodetav, saajat kõnetav, meie piirkonda iseloomustav ja maksumuselt odav.

Kui meene esitlusel soovitakse kasutada slaide, palun need esitada hiljemalt 03.10. 2017 kella 9.00-ks e-postile: kalevi.kaur@suure-jaani.ee

Võitja meene saab uue valla esimeseks meeneks.

 

Põhja-Viljandimaa koostöögrupi IDEEÖÖ "Sädemest sünnib leek"