Teade liikluspindade ruumikujude määramise eelnõu avalikustamise kohta

1.12.22

Liikluspindade ruumikujude määramise korralduse EELNÕU 

LISA 1  (Aravete alevik, Päärna tänav)    

LISA 2  (Järva-Jaani alev, Mäe tänav)

LISA 3  (Koeru alevik, Põllu tänav)

LISA 4  (Koeru alevik, Tiigi tänav)

LISA 5   (Albu küla, Ojaküla tee)

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 avalikustab Järva Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Avalikustamine toimub ajavahemikul 1. detsembrist kuni 16. detsembrini 2022.

Arvamusi ja vastuväiteid saab esitada avalikustamise ajavahemikul.

1. Määrata Aravete alevikus asuvale Päärna tänavale (LP00015020) ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa 1)

2. Määrata Järva-Jaani alevis asuvale Mäe tänavale (LP00017837) ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa 2).

3. Määrata Koeru alevikus asuvale Põllu tänavale (LP00011105) ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa 3).

4. Määrata Koeru alevikus asuvale Tiigi tänavale (LP00020757) ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa 4).

5. Määrata Järva vallas Albu külas asuva liikluspinna (tee nr 1290191) nimeks Ojaküla tee ja ruumikuju vastavalt lisatud asendiplaanile (lisa 5).

Eelnõuga ja selle lisadega saab tutvuda Järva valla teeninduskeskustes ja Järva valla veebilehel.

Teade sundvalduse seadmise menetlusest tehnorajatise (tänavavalgustuse) talumiseks

8.03.22

Järva Vallavalitsus kavatseb avalikes huvides seada sundvalduse Järva vallas Ambla, Aravete ja Käravete alevikes ning Ageri, Ahula, Albu, Jõgisoo, Mägise ja Peedu külades paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatiste talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud projekti ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" (tänavavalgustuse mastid ja kaabelliin; töö nr 2484) kohaselt.

Tänavavalgustuse taristu paikneb Teie kinnisasjal samas asukohas varasemalt teavitatud THS Projekt OÜ koostatud projekti „Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Z10N031" (sideehitised; töö nr VT1316) sideehitiste taristu asukohaga ehk nende ruumikujud kattuvad. Järva Vallavalitsus kui sundvalduse seadmise menetluse läbiviija ja sundvalduse seadja, teavitab sundvalduse seadmise menetlusest Teie kinnisasjale.

Tehnovõrgu või -rajatise talumiskohustus tekib kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses (edaspidi KAHOS) sätestatud korras sundvalduse seadmisega. Sundvalduse puhul on tegemist Järva Vallavalitsuse korralduse alusel seatava seadusjärgse kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmiseta. Seega puudub vajadus sõlmida notariaalseid lepinguid. Sisult vastab sundvaldus isiklikule kasutusõigusele (KAHOS § 2 lg 2). Sundvalduse andmed kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse.

KAHOS § 39 lõike 4 kohaselt on Teil, kui Järva vallas asuva kinnisasja omanikul (kaasomanikul), õigus käesoleva teate kättesaamisest arvates nelja nädala jooksul esitada kirjalikult oma allkirjastatud arvamus Järva Vallavalitsusele Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU "Sundvalduse seadmine"

Korralduse Lisa 1

Kohanime määramine teedele eelnõu avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) soovib teeregistris arvele võtta Järva valla haldusterritooriumil 2021. aastal valminud metsateed ning esitas taotlused määrata teedele kohanimed ja anda teeregistri numbrid. Taotluses märgitakse, et Eesti topograafia andmekogus ja teeregistris vajalikud muudatused ja andmeedastuse korraldab RMK.

Lisaks soovib Järva Vallavalitsus registreerida teeregistris olemasoleva kruusakattega Priku tee (mis algab Mäeküla-Koeru–Kapu tugimaanteelt (tee nr 25) Koeru kalmistu kõrvalt ja kulgeb suuremas osas RMK metsa piiril (kattub ühtlasi RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkateega) ning lõpeb endise Priku metsavahi kordoni (lähiaadressiga Lehise, katastritunnus 31401:002:0215) juures.

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 avalikustab Järva Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Lisaks kodulehele saab eelnõuga tutvuda Järva valla teeninduskeskustes ja -punktis.

Avalikustamine toimus ajavahemikul 20. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2022.

Avalikustamise käigus saab esitada arvamusi ja vastuväiteid.

Järva valla asustusüksustes paiknevatele teedele määratakse kohanimed vastavalt lisatud asendiplaanidele järgmiselt:

1. Ataste ja Ämbra külas Ataste metsatee (teeregistri nr 2552801; lisa 1);

2. Huuksi külas Mõisaaluse tee (teeregistri nr 2553201; lisa 2)

3. Pällastvere külas Lepametsa tee (teeregistri nr 2552301) ja Umbsaare tee (teeregistri nr 2552302; lisa 3);

4. Koeru alevikus ning Kapu ja Laaneotsa külas Priku tee (teeregistri nr 2553101; lisa 4).

 

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU „Kohanime määramine teedele"

Lisa nr 1 Ataste metsatee

Lisa nr 2 Mõisaaluse tee

Lisa nr 3 Lepametsa ja Umbsaare tee

Lisa nr 4 Priku tee.

Sundvalduse seadmine

30.12.21

Järva Vallavalitsus seab sundvalduse avalikes huvides Järva vallas paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekt koostatud töö nr 2484 ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tänavavalgustuse taristu on projekteeritud lähtudes optimaalseimast trassivalikust ja tehnorajatise ehitust ei ole võimalik teostada käesoleva korralduses nimetatud kinnisasju kasutamata.

Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele.

Seada sundvaldus ja määrata sundvalduse ala pindalad Järva valla kasuks Järva vallas Ambla ja Aravete alevikus ning Ahula, Albu, Kaalepi, Kurisoo, Mägise, Orgmetsa ja Raka külades paiknevatele kinnisasjadele.

Järva Vallavalitsuse korraldus 29.12.2021 nr 726

Lisa nr 1

Lisad 2 kuni 42 (ühe failina)

Sundvalduse seadmine

30.12.21

Järva Vallavalitsus seab sundvalduse avalikes huvides Järva vallas paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud töö nr 2484 ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tänavavalgustuse taristu on projekteeritud lähtudes optimaalseimast trassivalikust ja tehnorajatise ehitust ei ole võimalik teostada käesoleva korralduses nimetatud kinnisasju kasutamata.

Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele.

Seada sundvaldus ja määrata sundvalduse ala pindalad Järva valla kasuks Järva vallas Koeru alevikus ning Ervita, Kalitsa, Laaneotsa ja Vao külades paiknevatele kinnisasjadele.

Järva Vallavalitsuse korraldus 29.12.2021 nr 725

Lisa nr 1

Lisad 2 kuni 73 (ühe failina)

Sundvalduse seadmine

30.12.21

Järva Vallavalitsus seab sundvalduse avalikes huvides Järva vallas paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud töö ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tänavavalgustuse taristu on projekteeritud lähtudes optimaalseimast trassivalikust ja tehnorajatise ehitust ei ole võimalik teostada Järva Vallavalitsuse korralduses nimetatud kinnisasju kasutamata.

Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele.

Seada sundvaldus ja määrata sundvalduse ala pindalad Järva valla kasuks Järva vallas Järva-Jaani alevis, Peetri alevikus ning Imavere, Jalgsema, Karinu, Koigi, Kuksema, Käsukonna ja Päinurme külades paiknevatele kinnisasjadele.

Järva Vallavalitsuse korraldus 22.12.2021 nr 714

Lisa nr 1

Lisad 2 kuni 59 (ühe failina)

Mitusada kinnistuomanikku saab lähiajal sundvalduse seadmise teate

3.11.21

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega on koostamisel Järva valla amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise projekt, mis on jõudnud seisu, et on võimalik kinnistu omanikke teavitada nende maal asuvate tänavavalgustuse trasside rekonstrueerimiskavatsusest, trassipiires talumiskohustuse tekkimisest ja sundvalduse seadmisest.

Järva Vallavalitsus kavatseb seada sundvalduse avalikes huvides Ambla ja Aravete alevikes ning Albu, Ahula, Kurisoo, Mägise, Orgmetsa, Raka ja Kaalepi külades, samuti Koerus ning Koeru piirkonna Laaneotsa, Kalitsa, Vao ja Ervita külades asuvatele kinnistutele.

Sarnased teated on juba saanud Järva-Jaani alevi, Peetri aleviku ning Kuksema, Jalgsema, Karinu, Koigi, Käsukonna, Imavere ja Päinurme külades paiknevatele kinnistute omanikud, kes peavad oma kinnistutel tehnorajatisi (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) taluma.

Tehnovõrgu või -rajatise alust maad sundvalduse seadmisega ei võõrandata, vaid sellega tekib kinnistuomanikule talumiskohustusega koormatud ala – näiteks piki kaabelliini kulgev 2 m ala, millele midagi ehitades tuleks küsida trassivaldaja kooskõlastust. Sundvalduseid notariaalselt ei kinnitata ega kinnistusraamatusse ei kanta. Andmed kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse.

Ehitustööd algavad eeldatavasti 2022. aasta I pooles, uuendatakse vana ja energiakulukas tänavavalgustustaristu, valgustid vahetatakse välja kaasaegsete ja energiat säästvate LED-valgustite vastu.

Kaabel paigaldatakse reeglina ca 70 cm sügavusele. Kui inimesel on sellel kohal, kuhu planeeriti kaabelliin, mõni trass, mis pole vallale teada, palume sellest teavitada – kui on võimalik, muudame projekti.

Teated saadetakse võimaluse korral kinnisasja omanike meiliaadressidele või riigiportaalist www. eesti.ee.

Kinnisasja omanikul (korteriomanikul) on õigus teate kättesaamisest arvates nelja nädala jooksul esitada kirjalikult oma allkirjastatud arvamus Järva Vallavalitsusele Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee.

Kirjalikult põhjendatud muudatusettepanekuit kaalutakse.

 

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU "Sundvalduse seadmine" (Ambla ja Albu piirkond)

Korralduse EELNÕU Lisad 1-44

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU "Sundvalduse seadmine" (Koeru piirkond)

Korralduse EELNÕU Lisad 1-77

Teade tänavavalgustuse rekonstrueerimise seadustamisest sundvaldusega

22.09.21

Teated saadetakse võimaluse korral kinnisasja omanike meiliaadressidele või riigiportaalist www. eesti.ee.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega on koostamisel Järva valla amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise projekt. Rekonstrueeritakse vana ja energiakulukas tänavavalgustustaristu, valgustid vahetatakse välja kaasaegsete ja energiat säästvate LED valgustite vastu. Projekteerimistööd on jõudnud seisu, mil on võimalik kinnistu omanikke teavitada nende maal asuvate tänavavalgustuse trasside rekonstrueerimiskavatsusest, trassipiires talumiskohustuse tekkimisest ja sundvalduse seadmisest. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd algavad eeldatavasti 2022. aasta I pooles.

Järva Vallavalitsus kavatseb seada sundvalduse avalikes huvides Järva vallas Järva-Jaani alevis, Peetri alevikus ning Kuksema, Jalgsema, Karinu, Koigi, Käsukonna, Imavere ja Päinurme külades paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud töö nr 2484 ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tehnovõrgu või -rajatise alust maad sundvalduse seadmisega ei võõrandata, vaid sellega tekib kinnistuomanikule talumiskohustusega koormatud ala – näiteks piki kaabelliini kulgev 2 m ala, millele midagi ehitades tuleks küsida trassivaldaja kooskõlastust. Sundvalduseid notariaalselt ei kinnitata ega kinnistusraamatusse ei kanta. Andmed kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse.

Kinnisasja omanikul (korteriomanikul) on õigus teate kättesaamisest arvates nelja nädala jooksul esitada kirjalikult oma allkirjastatud arvamus Järva Vallavalitsusele Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee.

 

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU „Sundvalduse seadmine."

Järva Vallavalitsus teatab sundvalduse seadmise menetlusest Aravete alevikus paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise talumiseks

11.05.21

Järva Vallavalitsus teatab sundvalduse seadmise menetlusest Aravete alevikus paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (kaugkütte magistraaltorustik nimetusega Aravete soojustrass) talumiseks.

Sundvaldus seatakse tähtajatult kaugküttetorustike ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks soojusenergia edastuse toimimise tagamise eesmärgil kaitsevööndi ulatusega 2 m või 3 m äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast mõlemal pool torustikke. Isik, kelle kasuks sundvaldus seatakse, võib kinnisasja kasutada ainult sundvalduse seadmise otsuses ettenähtud eesmärgil.

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU.

Kinnisasja omanikul on õigus nelja nädala jooksul teate kättesaamisest arvates esitada eelnõule oma arvamus.

Sundvaldus seatakse järgmistele Järva vallas Aravete alevikus paiknevate kinnisasjade osadele vastavalt sundvalduse ala asendiplaanile:

  1. Lasteaia tn 1
  2. Lasteaia tn 2
  3. Lasteaia tn 3
  4. Lasteaia tn 5
  5. Lasteaia tn 6
  6. Piibe mnt 21a
  7. Uus tn 1
  8. Uus tn 2
  9. Uus tn 3
  10. Uus tn 4.

Kasutusele võeti uus maamaksu infosüsteem, seoses sellega kinnitati maa maksustamishinna aktid

 

Maakorralduse peaspetsialisti 17.02.2021 OTSUS nr 5-4/2021/595-1 "Maa maksustamishinna aktide kinnitamine"

 

2021. aastal on asutatud uus maksukohustuslaste registrisse kuuluv andmekogu- maamaksu infosüsteem.

Maksu- ja Tolliamet arvutab maamaksu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maamaksu infosüsteemi esitatud alusandmete põhjal, milleks tuleb kinnitada maa maksustamishinna aktid.

Maa maksustamishinna akt on informatiivne, mis tõendab maaomandi suurust ning maksustamishinda. Aktis ei näidata maamaksu soodustusi. Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksuteate alusel.

Maakorralduse peaspetsialist kinnitas otsusega Järva valla haldusterritooriumil paiknevate maaüksuste maksustamishinna aktid nr 1-18200, mis on koostatud maamaksu infosüsteemis ja tehakse teatavaks Maksu- ja Tolliameti maksuteatega 2021. a maamaksu kohta.

 

Maksumaksjal palume pöörduda andmete täpsustamiseks Järva Vallavalitsuse poole, kui maamaksu alusandmed on maksuteates ebatäpsed. Kontaktandmed: maakorralduse peaspetsialist, Mati.Tatrik@jarva.ee, +372 510 9734.

 

Mati Tatrik

Maakorralduse peaspetsialist

Maaomaniku meelespea

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Näiteks on juttu katastriüksuse moodustamisest nii maareformi käigus kui ka pärast seda, erinevatest mõõdistamisviisidest, katastriüksuse sihtotstarbe muutmisest ja piiride tähistamisest jne.

Omaette peatükk on pühendatud piirivaidlustele: miks ja millised probleemid võivad tekkida, kuidas saab neid kõige paremini lahendada ja mida teha, et piirivaidluseid  üldse poleks.

Juhend on lihtsas keeles ehk hõlpsalt mõistetav, samas on viiteid asjakohastele seaduste sätetele ja muudele abimaterjalidele.

Juhendi koostasid Maa-ameti katastrivaldkonna töötajad.

Loe lähemalt: "Maaomaniku meelespea".