KAEVELOA TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Järva vallale kuuluval ja valla poolt lepingu alusel kasutataval maal ning on kohustuslik täitmiseks isikutele, kes Järva valla haldusterritooriumil teevad kaevetöid.

 

Õigusaktid

 

 

Viide

Eeskirja sätteid ei kohaldata:
1) kaevetööde tegemisel füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleval kinnistul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega;
2) kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega ehitusteatise või ehitusloa alusel;
3) kalmistutel.

Kaevetööd on lubatud üldjuhul kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseadustiku mõistes, asendab kaeveluba ehitusteatis või ehitusluba. 

Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatava tänava, väljaku, tee, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine, peab kaevetöö tegija järgima kaeveloal eritingimustes toodud juhiseid.

Kaevetöö tuleb teha võimaliku lühikese aja jooksul teekatet ja haljasala vähimal kahjustaval viisil.

Kaevetöö tegija vastutab teekatte ja haljastuse taastamistööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutiselt taastatud kaeveala hoiab korras, st tagab ohutuse, kaevetöö tegija.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Kaeveloa taotlus

Blanketi saab SIIT

Kaevetöö tegija esitab vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde alustamist ametiasutusele kaeveloa taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) kaeveloa taotleja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post);
2) kaeveala asukoha aadress, hõlmatud katastriüksuse tunnus;
3) kaevetöö ulatus ja mahu kirjeldus;
4) lahtivõetava tänavakatte liik ja maht;
5) kaevetöö ajaperiood;
6) liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post), kui kaevetöödega kaasneb liikluskorralduse muutmine.

Kaeveloa taotlusele lisatakse:
1) kaevetööde tehniline kirjeldus, millele on märgitud kaevetöö koht ja mis on kooskõlastatud tehnorajatiste valdajatega, kui toimub ehitustegevus, millele ei kohaldu ehitusseadustiku kohane projekti nõue;
2) ametiasutuse nõudel kaevetöid käsitlevad tööjoonised;
3) vajadusel liikluskorralduse ajutine skeem;
4) mälestisel, mälestise kaitsevööndis või muinsuskaitsealal tööde tegemisel Muinsuskaitseameti luba või teatis.

Kaeveloa vormistab ja väljastab ametiasutuse majandusosakonna vastav ametnik, kellel on õigus küsida vajadusel kaeveloa taotlejalt täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes ja -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee