Järva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine

„Järva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" analüüs

19.12.2019 Järva Vallavolikogu istungil tutvustati „Järva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" analüüsi.

Analüüsi eesmärk on töötada välja Järva vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalne piirkondlik struktuur. Haldusreformi tulemusena ühinesid seitse erinevat valda, valla teenuste pakkumine toimub hetkel kuues teeninduskeskuse ja ühe teeninduspunkti kaudu. Juhtimiskorralduslikult on vald jagatud neljaks piirkonnaks, neist igal piirkonnal on oma piirkonnajuht. Järva vallal on kokku enam kui 50 hallatavat asutust, vastav muster peegeldab varasema seitsme erineva omavalitsuse toimimist. Ühinemisjärgne kogemus 2018. aastal on näidanud, et selline teenuste korraldus pole jätkusuutlik, see vajab sisulist ülevaatamist tagamaks kvaliteetne avalik teenus kui ka optimeerimist, et tagada finantsiline kestlikkus.

„Antud analüüsis on käsitletud Järva valla rahvastiku prognoosi ja võimalike lahendusi, kuidas jätkusuutlikult majandada. Selge on see, et sama suure kinnisvara portfelliga ei suuda me arendada kõiki valdkondi. Samuti peame tähelepanu suunama teenuse kvaliteetide ja vajadusele, just vajadus on siinkohal võtmesõna.  Ükski analüüs ei ole lõplik ja tõene, vaid annan meile aluse, mille põhjal luua arutelu, mis teenuseid vajatakse, mida pakutakse kodulähedal ja mida suuremates keskustes. Läbi nende arutelude on võimalik jõuda otsusteni, mis arvestaks kodanike tegelike vajadusi ja  valla jätkusuutliku finantsvõimekust," selgitas Järva vallavanem Rait Pihelgas.

Analüüs valmis Rahandusministeeriumi toetusmeetme „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine" raames ja koostajaks on OÜ Cumulus Conculting.