ISIKUKOODI SAAMINE

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Isikukood on inimese soo ja sünniaja alusel moodustatud arv, mis võimaldab inimese üheselt kindlaks teha.

Isikukood koosneb 11 numbrist, millest esimene näitab inimese sugu ja kuus järgmist tema sünnikuupäeva. Neile järgnevad kolm numbrit on järjenumbrid ühel ja samal päeval sündinutele ning viimane on kontrollnumber, mis arvutatakse spetsiaalse valemi abil.

 

Õigusaktid

 

Viide

Isikukood antakse:

  • Eestis sündinud lapsele tervishoiuasutuses või moodustatakse isikukood sünni registreerimise käigus perekonnaseisuasutuses, välisriigis sündinud lapsele moodustatakse isikukood koos sünnidokumendi rahvastikuregistrisse kandmisega;
  • isikukoodita välisriigi kodanikule perekonnaseisuasutuses juhul, kui ta on osaline Eestis registreeritud perekonnasündmuses (näiteks abiellumise või lapse sünni korral);
  • inimestele, kes omandavad Eestis elamisõiguse või asuvad Eestisse elama elamisloa alusel;
  • inimestele, kes ei ela alaliselt Eestis, aga vajavad isikukoodi oma andmete kandmiseks Eesti riigi andmekogudesse (näiteks Maksu- ja Tolliameti, Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti jaoks).

ISIKUKOODI SAAMISE TAOTLUSE ESITAMINE

Vajalikud sammud

Blanketid: Taotlus isikukoodi saamiseks  Taotlus välisriigist isikukoodi saamiseks

Täitke isikukoodi taotlus trükitähtedega.

Isik peab isikukoodi andmise menetluseks isiklikult ametiasutusse kohale ilmuma, et ametnik saaks isiku enne isikukoodi moodustamist tuvastada.

  • Kui inimene viibib Eestis ajutiselt, näiteks elab Lätis, aga töötab siin, saab ta esitada isikukoodi saamiseks taotluse lähimas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses kohapeal. Kui inimene ei saa taotlust Eestis esitada, võib ta seda teha välisriigis asuvas Eesti välisesinduses.
  • Euroopa Liidu kodanikud saavad esitada isikukoodi saamiseks taotluse elukohajärgses kohalikus omavalitsuses samaaegselt elukohateatega.
  • Isikukoodi saamine ei anna õigust Eestis viibida, elada või töötada – need õigused peavad tulenema muudest seadusega ette nähtud alustest. Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse kohta leiab täpsemat informatsiooni järgmises alajaotuses.

Isikukood loetakse inimesele antuks selle kandmisel rahvastikuregistrisse.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00