ÕPILASTRANSPORDI JA SÕIDUKULUDE HÜVITAMISE TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Rahvastikuregistri andmetel Järva vallas elavatele statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavatele õpilastele õpilastranspordi korraldamist ja sõidukulude hüvitamist sõiduks elukohale lähimasse üldhariduskooli.

Sõidukulud hüvitatakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral on hüvitise saamiseks vajalik lisaavaldus koos koolipoolse kinnitusega.

Hariduslike erivajadustega õpilastele, kes koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohaselt õpivad väljaspool Järva valda asuvas hariduslike erivajadustega õpilaste haridusasutuses, transpordi korraldamine ja sõidukulud hüvitatamine.

 

Õigusaktid

 

Viide

Sõidupiletite hüvitamine

Sõidukulu kodust kooli ja tagasi õpilasele, kellel ei ole võimalik sõita kodust üldhariduskoolini vallasisese õpilasliiniga, ühistranspordiga maakonnasisesel liinil või kelle sõidupiletid kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud alustel.

Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

Sõidukulu hüvitamine

Õpilase vanemale või tema seaduslikule esindajale tema taotluse ja sõidulehe alusel, sõidukulu hüvitamisega kolmandale isikule õpilase vanema taotluse ja sõidulehe või arve alusel.

Kui õpilase koolitee pikkus kodust õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on üle 3 kilomeetri, välja arvatud juhul, kui koolitee pikkus on alla 3 kilomeetri, kuid esinevad muud olulised asjaolud (nt pime metsavaheline tee, õpilane on algkooliõpilane jms), hüvitatakse õpilase veoks tehtud sõidukulu kodust kuni õpilasliini või ühistranspordi peatuseni ja tagasi isikule, kes õpilast transpordib.

Juhul, kui õpilane ei saa kasutada vallasiseseid õpilasliine, ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel ning ühistranspordiga maakonnavälistel liinidel liine või kui nimetatud liinide kasutamine ei ole mõistlik ja otstarbekas sõiduks kuluva või ooteaja tõttu, hüvitatakse õpilase veoks tehtud sõidukulu kodust kooli ja tagasi isikule, kes õpilast transpordib.

Hüvitise suurus on 0,30 eurot kilomeeter.

Üle kahe kuu vanuseid sõidukulusid ei hüvitata.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blankett:

Sõidupiletite hüvitise saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus ja sõidupiletid eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Taotluse esitab vanem.

Hüvitis makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks.

Blanketid:

Sõidukulude hüvitamine toimub:

Juhul, kui hüvitist saama õigustatud isik on õpilase vanem, esitab ta ametiasutusele hüvitise saamiseks vormikohase taotluse ja sõidulehe.

Juhul, kui hüvitist saama õigustatud isik ei ole õpilase vanem, esitab õpilase vanem ametiasutusele vormikohase taotluse hüvitise maksmiseks transporti teostavale isikule, kes esitab taotlusele lisaks sõidulehe või arve.

Taotlus tuleb ametiasutusele esitada eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Hüvitis makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks taotluses või sellele lisatud arvel näidatud isiku arvelduskontole.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb lisadega digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee