Imavere küla Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

22.11.22

Järva Vallavalitsus teatab, et 12.12-27.12.2022 on avalikul väljapanekul Imavere küla Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneering, mis võeti vastu Järva Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 601.

Planeeringuala hõlmab Kamseni tee 6 (katastritunnus 23401:003:0090; sihtotstarve maatulundusmaa 100%; pindala 17,43 ha; kinnisturegistri nr 94736), Kamseni tee (katastritunnus 23401:003:0183; sihtotstarve transpordimaa 100%; pindala 1853 m2; kinnisturegistri nr 3041636) ja Karja (katastritunnus 23401:003:0177; sihtotstarve maatulundusmaa 100%; pindala 14,91 ha; kinnisturegistri nr 20300450) kinnistuid. Planeeringuala suurus on kokku 32,53 ha.

Kamseni tee 6 kinnistu on suuremas osas haritav põllumaa, kinnistu hulka kuulub ka avalikult kasutatav Kamseni tee (tee nr 2340028). Samuti asuvad kinnistul elamu (ehitisregistri kood 107001194) ning kaks abihoonet (laut ja garaaž). Karja kinnistu on metsamaa, mis on aga võsastunud ning mida ei kasutata sihipäraselt. Kamseni tee kinnistust on avaliku teena kasutatav ligikaudu 160 m teelõik Karja ja Kamseni tee 6 kinnistute vahel (tee nr 2340028). Karja ja Karjamaa kinnistute piiril asub luuletaja Reinhold Kamseni sünnikoha mälestuskivi (registreerimisnumber 255:MAL:007), millele peab tagama avaliku juurdepääsu.

Kamseni tee 6 kinnistu on planeeritud jagada kolmeks krundiks, millest ühele (Pos 1) jääb olemasolev elamu koos abihoonete ja hoovialaga, lisaks olemasolevatele hoonetele on planeeritud ehitusõigus kuni kolme uue hoone ehitamiseks. Teisele krundile (Pos 2) on planeeritud ehitusõigus päikeseelektrijaama ehitamiseks. Kolmas krunt (Pos 3) eraldatakse olemasolevale Kamseni teele. Karja kinnistu (Pos 4) krundipiire ei muudeta ning sinna on planeeritud ehitusõigus päikeseelektrijaama ehitamiseks. Kamseni tee kinnistu (Pos 5) krundipiire ei muudeta. Kruntidele Pos 2 ja Pos 4 on planeeritud kuni 11 000 kW päikeseelektrijaam. Jaama keskpinge jaotuspunkt on planeeritud krundile Pos 4. Jaotuspunkti asukohta on lubatud projektis täpsustada ning vajadusel võib jaotuspunkt asuda ka krundil Pos 2. Keskpinge jaotuspunkti toide on planeeritud 15 kV maakaabelliiniga IMAVERE 110/15 piirkonnaalajaamast, 15 kV lahtrist. Toite planeerimisel on arvestatud koostamisel oleva Leonhard Weiss tööga nr LR5094 - EL01, mistõttu võib toitekaabli asukoht muutuda ning täpne toitekaabli asukoht määratakse projekteerimisel.

Vastavalt Imavere valla üldplaneeringule asub planeeritavast alast Kamseni tee 6 tiheasustusega alal, mis on reserveeritud perspektiivseks tootmis- ja ärimaaks, haljasala ja parkmetsa maaks ning pereelamu maaks. Antud detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta üldplaneeringuga määratud Kamseni tee 6 juhtotstarbeid. Päikesepark soovitakse rajada perspektiivsele tootmis- ja ärimaale, lisaks osaliselt haljasala ja parkmetsa maale ning pereelamu maale. Detailplaneeringu seletuskirja punktis 1.2. on lahti seletatud detailplaneeringu vastavus üldplaneeringule. Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 alusel on üldplaneeringu põhilahenduse muutmine, kui üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet soovitakse ulatuslikult muuta. Võttes aluseks analüüsijoonise (detailplaneeringu seletuskirjas joonis 2) ei ole tegemist ulatusliku juhtotstarvete muutmisega, seega on antud detailplaneering üldplaneeringu kohane. Karja kinnistu on käesoleval hetkel maatulundusmaa sihtotstarbega maa-ala, mis asub väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala ning üldplaneeringuga ei ole perspektiivset juhtotstarvet määratud. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt muudetakse Kamseni tee 6 ja Karja kinnistu päikesepargi ulatuses tootmismaaks, Imavere ümbersõidu trassikoridori jäävatel aladel säilitatakse maatulundusmaa sihtotstarve.

Detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnaohtlikke objekte. Planeeringu elluviimisel ei kaasne olulist keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja vara.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.ee/kamseni-tee-6-kamseni-tee-ja-karja-kinnistu-dp-imavere-kula- ja tööaegadel Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla).

 

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringule ootame kuni 27.12.2022 e-postile info@jarva.ee  või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

 

Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneeringu seletuskiri

Põhijoonis

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Vaade 1

Vaade 2

Vaade 3

Vaade 4

Vaade lõunast

Vaade põhjast

Imavere küla Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneeringu algatamine

21.04.22

Järva Vallavalitsuse 20.04.2022 korraldusega nr 233 algatati detailplaneering Imavere külas Kamseni tee 6 (katastritunnus 23401:003:0090), Kamseni tee (katastritunnus 23401:003:0183) ja Karja (katastritunnus 23401:003:0177) kinnistutel. Planeeringuala hõlmab Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistut, planeeringuala suurus on kokku 32,53 ha. Karja kinnistu piirneb kõigist külgedest maatulundusmaadega, Kamseni tee 6 põhjast, läänest ja lõunast maatulundusmaadega, kirde ja ida suunal asuvad hoonestusega elamumaad. Kamseni tee kinnistul on avaliku teena kasutatav ligikaudu 160 m teelõik Karja ja Kamseni tee 6 kinnistute vahel.

Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada Kamseni tee 6 ja Karja kinnistutele päikeseelektrijaama rajamise võimalikkus.

Vastavalt Imavere valla üldplaneeringule (kehtestatud 19.06.2008 määrusega nr 13) asub planeeritavast alast Kamseni tee 6 tiheasustusega alal, mis on reserveeritud perspektiivseks tootmis- ja ärimaaks, haljasala ja parkmetsa maaks ning pereelamu maaks. Antud detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta üldplaneeringuga määratud Kamseni tee 6 juhtotstarbeid. Päikeseelektrijaam soovitakse rajada perspektiivsele tootmis- ja ärimaale, lisaks osaliselt haljasala ja parkmetsa maale ning pereelamu maale. Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 alusel on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmine, kui üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet soovitakse ulatuslikult muuta. Võttes aluseks analüüsijoonise (korralduse lisa 1 joonis 2), siis ei ole tegemist ulatusliku juhtotstarvete muutmisega, seega on antud detailplaneering üldplaneeringu kohane. Karja kinnistu on käesoleval hetkel maatulundusmaa sihtotstarbega maa-ala, mis asub väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala ning üldplaneeringuga ei ole perspektiivset juhtotstarvet määratud. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt muudetakse Karja kinnistu tootmismaaks.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Lähteseisukohad Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistutel DP koostamiseks

Eskiis DP algatamiseks Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistutel Imavere külas