Anna tagasisidet lastekaitsetööle

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu. Järva Vallavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ning loob vajalikud tingimused, et laste õigused ja heaolu oleks vallas tagatud. Siin on Sul võimalik anda tagasisidet lastekaitsetööle – nii juhtumikorraldusliku töö osas kui erinevate teenuste pakkumise kohta. Tagasiside on anonüümne ning jõuab edaspidise töö paremaks korraldamiseks sotsiaalosakonna juhatajani.

TAGASISIDE LASTEKAITSETÖÖLE

Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.

Lastekaitse

Igal lapsel on õigus elule, tervisele ja arengule; olla kaitstud igasuguse vägivalla ja väärkohtlemise eest; rääkida kaasa teda mõjutavates küsimustes peres, koolis ja laiemalt ühiskonnas.

2016. aasta alguses jõustus uus lastekaitseseadus, mille eesmärk on lapse õiguste ja heaolu igakülgne tagamine. Lastekaitseseadusega loodi Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksus, kes toetab kohalikke omavalitsusi arendustegevustes ja üksikjuhtumite lahendamisel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks.

Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Telefon töötab 24/7, helistamine on tasuta, helistamine on anonüümne, kõned salvestatakse, e-post -  info@lasteabi.ee.

Valvetelefon on ööpäevaringne telefon spetsialistidele ning mõeldud eelkõige kasutamiseks juhul, kui abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks on vajalik lastekaitsealane tugi, kuid kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistiga pole võimalik kontakti saada. 

 

Piirkondlikud valvetelefoni numbrid:

 • Põhja piirkond 5919 5718
  (Harju, Rapla ja Järva maakond)
 • Lõuna piirkond 5302 8887
  (Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi maakond)
 • Lääne piirkond 514 2536
  (Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond)
 • Ida piirkond 514 5182
  (Ida-Viru, Lääne-Viru maakond)

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

 

Kadunud laste telefoni 116000 teenus käivitus Eestis 2011. aasta algusest Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud. Telefon töötab 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta.