HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Järva valla kalmistute kasutamise eeskiri sätestab Järva valla omandis oleval maa-alal asuvate kalmistute kasutamise korra.

Eeskiri kohaldub järgmistele kalmistutele:
  1) Kikevere kalmistu (23401:002:0135) Jalametsa külas;
  2) Kirikaia kalmistu (25701:001:0143) Järva-Jaani alevis;
  3) Metsakalmistu (25702:003:0144) Järva-Jaani alevis;
  4) Tornialuse kalmistu (25702:003:0143) Järva-Jaani alevis;
  5) Järva-Peetri kalmistu (28801:004:0126) Peetri alevikus;
  6) Kadastiku kalmistu (28801:001:0120) Peetri alevikus;
  7) Pärnasaare kalmistu (32501:001:0231) Rutikvere külas.

Uut hauaplatsi ei anta kasutusse Järva-Jaani alevi Kirikaia kalmistule. Kirikaia kalmistule võivad matta ainult olemasolevate hauaplatside kasutajad, v.a juhul, kui hauaplats tunnistatakse eeskirja kohaselt hooldamata hauaplatsiks ja antakse uuesti kasutusse.

Järva valla haldusalasse mitte kuuluvate kalmistute puhul tuleb võtta ühendust otse kalmistu haldajaga, kontaktid leiad SIIT

 

Õigusaktid

 

Viide

Hauaplatsi saamiseks esitab matja või huvitatud isik kirjaliku taotluse, mis edastatakse kalmistuvahile.

Hauaplatsi kasutusse andmine on tasuta, kasutusse andmisel sõlmib hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise lepingu kalmistuvaht. Leping registreeritakse kalmistu haldaja dokumendihaldussüsteemis ning lepingu andmed kantakse infosüsteemi Haudi.

Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja kasutusse antava hauaplatsi suurus. Kasutuslepingus määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused, lepingu muutmise ja lõpetamise ning kolmandale isikule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded, poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel, vaidluste lahendamise kord ning hauaplatsi kasutaja kinnitus eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Hauaplatsi kasutusse andmise taotlus. Ajutiselt ei saa e-taotlust esitada, vabandame. Palume saata taotlus paberkandjal.

Blanketi saab SIIT

Taotluses tuleb märkida järgmised andmed: kalmistu, taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress, taotleja valik hauaplatsi osas (soovin uut hauaplatsi, soovin olemasolevat hauaplatsi) ja olemasoleva hauaplatsi olemasolul sugulussidemed maetuga.

 

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Jarva.Teenused@jarva.ee