Hajaasutuse programmi taotluste hindamise komisjon

Hajaasustuse programmi aruanne 2022

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Toetuse kasutamise aruanne 

Hajaasustuse programm 2022

Sihtgrupp: füüsilised isikud.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill.

Info Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

Riigihalduse ministri määrus 22.02.2018 nr 14 "Hajaasustuse programm"

Venekeelne määrus

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
 • Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Lisainformatsioon: maastiku- ja heakorraspetsialist Marko Mitt, tel 5192 0267, e-post Marko.Mitt@jarva.ee

Taotlused saata e-posti aadressil: info@jarva.ee.

 

Taotlusvorm koos lisadega

Taotlusvorm 2022

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2022

Riigihalduse minister on oma käskkirjaga kinnitanud taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruar 2022 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Vastavalt „Hajaasustuse programmi" määruse § 9 lõikele 2 avaldab kohalik omavalitsus, kes käesoleval aastal programmis osaleb, hiljemalt taotlusvooru avamise tähtpäeval oma veebilehel:

 • info taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kohta;
 • nende olemasolul kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmad ja toetatavad prioriteetsed valdkonnad;
 • taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid.

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes maakondlikust rahajaotusest, kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises osalema.

Kohalik omavalitsus esitab „Hajaasustuse programmi" määruse § 11 lõikes 10 nõutud andmed ministeeriumile hiljemalt 13. maiks 2022.