Komisjoni moodustamine hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks

Hajaasustuse programmist toetuse saajate rahastamine Järva vallas 2020

Hajaasustuse programmi 2020 aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Toetuse kasutamise aruanne 2018-2020

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtajast

 1. Seoses eriolukorraga on suletud Terviseameti laborid ja proovi vastuvõtupunktid üle Eesti perioodil 16.03.2020-29.03.2020.

Puudutab see veesüsteemide projekte, kus kaev on olemas, kuid vee kvaliteet on halb või projekte, kus olemasoleva kaevu juurde soovitakse rajada veetrass, paigaldada pump jne. Võtame taotluse vastu ka siis, kui seal juures ei ole veeanalüüsi andes taotlejale aega puuduse kõrvaldamiseks. Hindamiskomisjoni toimumise peab olema analüüs esitatud. Hindamiskomisjonid toimuvad maikuu teisel poolel. 26. maiks on palunud ministeerium esitada hindamistulemused.

 1. Taotleja, kellel puudub taotluse digiallkirjaga esitamise võimalus, kellel ei ole võimalik dokumente välja printida või kellel ei ole arvutit ja/või ei ole internetiühendust.

Abistame taotlejaid ja püüame toimetada prinditud taotlusvormid abivajajani, kas sugulaste, naabrite või valla töötjate abiga. Nõustame taotluse täitmist telefoni teel. Allkirjastatud paberkandjal taotluse saab toimetada valla postkasti.

Võimalus on esitada taotlus volituse alusel. Selleks peab toetuse taotleja andma kirjaliku volituse. Volituse alusel võib allkirjastada taotluse jm dokumendid.Taotlusesse lähevad kirja selle isiku andmed (taotleja lahtrisse), kes elab alaliselt majapidamises ja on sisse registreeritud, aga taotluse võib koostada ning allkirjastada volitatud isik.

 1. Majapidamiste külastamine (paikvaatlused).

Majapidamiste külastamine on soovituslik juhtudel, kui hindajatel või KOVi esindajatel ei ole ülevaadet kitsaskoha tõsidusest või kui olukord võib olla pärast varasemat külastust oluliselt muutunud. Külastus võimaldab vältida ka ebamõistlike tehniliste lahenduste toetamist, kui ilmnevad soodsamad alternatiivid. Samuti peaks külastama majapidamisi, mille puhul tekib kahtlus, et taotlejad tegelikult ei kasuta hoonet aastaringseks elamiseks.

Kuna paikvaatlused toimuvad õues siis saab neid vastavalt vajadusele teostada, aga järgida tuleb kõiki eriolukorraga kehtestatud piirangud. Soovitus on paikvaatlused teostada pärast eriolukorra lõppu (1. mai).

 1. Risk, et hinnapakkumiste saamine võib osutada raskendatuks.

Ettevõtted saadavad hinnapakkumised meili teel, kas taotlejale või siis KOV kontaktisikule. Hetkel on keeruline pakkujal kohapeal käia ja kliendiga suhelda siis hinnakalkulatsioon on ikkagi võimalik esitada.

 

Tänan mõistva suhtumise eest! 

 

Tiina Loorand
Teenusekoordinaator
Telefon: +372 663 1888
Mob: +372 529 6034
tiina.loorand@rtk.ee

Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10122 Tallinn

Hajaasutuse programm 2020

Sihtgrupp: füüsilised isikud.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud  17. veebruar kuni 17. aprill 2020.

Info Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

Riigihalduse ministri määrus 22.02.2018 nr 14 "Hajaasustuse programm"

Venekeelne määrus

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Vajadusel infot küsida Järva valla keskkonnaspetsialistilt Merike Kondilt, tel. 5192 0267,  merike.kont@jarva.ee

 

Taotlusvorm koos lisadega

Taotlusvorm 2020

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 17. veebruaril

Riigihalduse minister on oma käskkirjaga kinnitanud taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruari 2020 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprilli 2020.

Vastavalt „Hajaasustuse programmi" määruse § 9 lõikele 2 avaldavad kohalikud omavalitsused, kes käesoleval aastal programmis osalevad, hiljemalt taotlusvooru avamise tähtpäeval oma veebilehel:

 • info taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kohta;
 • nende olemasolul kohaliku omavalitsuse eelistatud sihtrühmad ja toetatavad prioriteetsed valdkonnad;
 • taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid.

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes maakondlikust rahajaotusest, kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises osalema.

Kohalik omavalitsus esitab „Hajaasustuse programmi" määruse § 11 lõikes 10 nõutud andmed ministeeriumile hiljemalt 29. maiks 2020.