Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti (eestkostespetsialisti) ametikohale

Tööülesanded

Sotsiaaltöö spetsialisti (eeskostespetsialisti) põhiülesandeks on erivajadusega täisealiste isikute eestkoste seadmise ja eestkostja ülesannete täitmisega seotud toimingud.

Nõuded kandidaadile

 • Haridustaserakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö ja nõustamine)
 • Keeleoskus
  eesti keel - nõutud C1 - väga hea C1 - väga hea
 • JuhiloadB
 • Arvutioskusspetsialisti tase
  Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta)
 • Muud nõudedKandidaadilt eeldame: kõrgharidust, eeliseks on sotsiaaltöö alane haridus; eelnevat töökogemust sotsiaalvaldkonnas; orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega; omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.

Omalt poolt pakume

täistööaega; stabiilset töötasu; erialast täiendkoolitust; mitmekülgset ja iseseisvat tööd; 35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; spordi- ja tervise edendamise toetust.

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht

  Järva maakond, Järva vald

 • Vabade töökohtade arv1
 • Tööaeg
  Täistööaeg
 • Töösuhte kestusTähtajatu
 • Tööle asumise aegNiipea kui võimalik

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasoovi ja kinnitusega, et ei esine ametniku teenistusse võtmist välistavaid asjaolusid, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist. Dokumendid esitada hiljemalt 26. juunil 2023 e-posti aadressil info@jarva.ee märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist (eestkostespetsialist)".

 • Kandideerimise tähtaeg26.06.2023
 • KontaktKatre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja, 5347 3327, e-post: Katre.Magi@jarva.ee

 

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi laste ja perede heaolu spetsialisti ametikohale

Ametiülesanded:  

osalemine valla sotsiaal- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel; 

laste ja perede toimetuleku toetamiseks Eesti Vabariigi, vallavalitsuse ja -volikogu õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine; 

ametiasutuse esindamine volituse alusel lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel kohtus ning muudes asutustes; 

lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine kooskõlastatult sotsiaalosakonna juhatajaga; 

lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega; 

lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks; 

valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine; laste õigusi kaitsvate õigusaktide täitmise jälgimine 

vajadusel osalemine Järva vallas elava alaealise lapse ülekuulamisel; 

asendushooldusteenuse osutamise korraldamine; 

isikute nõustamine vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendamiseks, eestkostele või perekonnas hooldamisele võtmiseks; 

kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm; 

volituse alusel alaealise isiku üle seatud eeskoste korraldamine, kohtule aruannete koostamine; 

andmete sisestamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR; 

andmete sisestamine dokumendihaldusprogrammi DELTA; 

heategevusliku abi suunamine ja vahendamine abivajavatele lastega peredele; 

vajadusel osalemine valdkonda puudutavate komisjonide töös; 

ametiasutuse sotsiaalvaldkonna eelarve eelnõusse ettepanekute tegemine;

oma töövaldkonna aruannete ja statistilise informatsiooni analüüside koostamine ja info edastamine vastavalt kehtestatud nõuetele; 

oma valdkonnaga seotud dokumentide arhiveerimise korraldamine; 

lastekaitse valdkonda kuuluvate pereürituste ja laste laagrite korraldamine; 

vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine. 

 

Nõuded kandidaadile: 

Nõuded haridusele ja töökogemusele: laste ja perede heaolu spetsialistil peab olema erialane ettevalmistus ja kõrgharidus või hiljemalt kahe aasta möödumisel alates laste ja perede heaolu spetsialistina teenistusse asumisest peab ta omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. 

Nõuded teadmistele ja oskustele: orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab vähese juhendamisega koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; suudab asendada teist teenistujat; oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase; omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet. Omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust. Oskab planeerida tööprotsessi. Omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega.  

 

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu. 

 

Omalt poolt pakume: 

stabiilset töötasu; 

erialast täiendkoolitust; 

mitmekülgset ja iseseisvat tööd; 

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; 

spordi- ja tervise edendamise toetust. 

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel 

Tingimused ja lisainfo:  

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses. 

Dokumendid esitada hiljemalt 26. juuniks 2023 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Laste ja perede heaolu spetsialist". 

 
Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi tel 5347 3327, Katre.Magi@jarva.ee

Järva-Jaani lasteaed Jaanilill töökuulutus

Järva-Jaani lasteaed Jaanilill otsib oma tegusasse kollektiivi:

Õppejuhti (0,5 koormusega)

Liikumisõpetajat (0,5 koormusega)

Rühmaõpetajaid

 

Ootused kandidaadile

 • avatud meelt
 • rõõmsameelset ja mitmekülgset eestvedajat
 • kvalifikatsioonile vastavust

 

Lasteaed pakub

 • kaasaegset ja omanäolist töökeskkonda
 • enesetäiendamise võimalusi
 • kaasatust lasteaia arendustöösse ja juhtimisse

 

Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil jarva-jaani.lasteaed@jarva.ee hiljemalt 31. juuliks 2023

Tööleasumine 1. septembril 2023 aastal.

Lisainfo tel 5804 0906

CV, avaldus, motivatsioonikiri, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. juuniks 2023 Koeru.Lasteaed@jarva.ee