« Tagasi

Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 30. jaanuaril

*Järva vallavalitsus otsustas kahe isiku eest tasuda väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulud.

 

*Vallavalitsus otsustas muuta ühte korraldust seoses väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude muutumisega.


*Määrati hooldusteenus ühele täisealisele isikule ja muu vajaduspõhine sotsiaalteenus ühele isikule.

* Vallavalitsus nõustus Järva vallas Imavere külas asuva Saaremäe katastriüksuse (katastritunnus 23401:006:0072, kinnistu registriosa nr 2309736, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 2,10 ha) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

1.1. Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Saaremäe, sihtotstarve 100% elamumaa;

1.2. Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Saarepõllu, sihtotstarve 100% maatulundusmaa.


*Järva valla projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni kuulub üks liige igast endisest omavalitsusest ehk liikmeid on kokku seitse. Komisjoni esimees Madli Põder (Ambla piirkond) esitas avalduse, millega ta loobus hindamiskomisjoni esimehe kohast. Vallavalitsus kinnitas uueks esimeheks Kai Kanariku, kes on samuti Ambla piirkonnast ja andis selleks nõusoleku.

 

* Keskkonnaamet küsis Järva Vallavalitsuselt arvamust Stora Enso Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/320550 muutmise taotluse kohta. Ettevõte soovib kasutusele võtta teise puurkaevu katastrinumbriga 10398, millega täidetakse tuletõrjeveehoidlat. Järva Vallavalitsus nõustus Stora Enso Eesti AS-i keskkonnaloa muutmisega esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse alusel.

 

* Vallavalitsus vabastas korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt neli kinnistut, kus aastaringselt ei elata.


* Vallavalitsuse kehtestas hallatava asutuse, Põhja-Järva Kultuurikeskuse 20. veebruari ürituse „Saku Mandoliinide kontsert" pileti hinnaks täiskasvanutele 5 eurot ja õpilastele 3 eurot.


* Elektroonilise enamapakkumise Järva vallas, Järva-Madise külas, Järva-Madise kõrtsi kinnistule võitis Jaak Madison, kelle esitatud pakkumine maksumusega 3350 eurot oli viie pakkuja seas kõrgeima maksumusega. Vallavalitsus kinnitas tulemuse.


* Elektroonilise enampakkumise Töötoa kinnistule, mis asub Järva vallas Reinevere külas võitis EPM Metall OÜ, kelle esitatud pakkumine maksumusega 6100 eurot oli kõrgeim pakkumine. Valavalitsus kinnitas tulemuse.

 

* Vallavalitsus andis projekteerimistingimused Järva vald, Jalalõpe küla, Vainu kinnistule elamu laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ehitusprojekti koostamiseks vastavalt korralduse lisale. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

 

* Vallavalitsus kehtestas Järva valla ametiasutuse hallatava asutuse Põha-Järva Kultuurikeskuse korraldatava 44. Tammsaare rahvamatka osalustasuks 5 eurot osaleja kohta, millest Järva Teenuste osutatava teenuse, rahvamatka osalejate toitlustamise, ühe toiduportsjoni hinnaks kehtestati 3.50 eurot.