« Tagasi

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi planeeringute ja GIS peaspetsialisti ametikohale

Planeeringute ja GIS peaspetsialisti tööülesanded on: 

eriplaneeringu koostamise korraldamine ja sellega seotud ülesannete täitmine; detailplaneeringute koostamise korraldamine, algatamise avalduste menetlemine, lepingute ettevalmistamine, lähteseisukohtade koostamine, kooskõlastuste määramine ja kontrollimine, vajalike toimingute teostamine jms detailplaneeringutega seotud ülesannete täitmine; üldplaneeringu koostamise korraldamine ja sellega seotud ülesannete täitmine; valdkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine; geoinfosüsteemi (GIS) alase tegevuse korraldamine ja koordineerimine; projekteerimistingimuste kooskõlastamine.

 

Nõuded kandidaadile:

  • erialane haridus või ettevalmistus või vähemalt 2-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas 
  • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
  • suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte 
  • omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
  • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest
  • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, DHS Delta)
  • omab B-kategooria juhilube 
  • valdab eesti keele vähemalt C-1 tasemel 

 

Omalt poolt pakume:

stabiilset töötasu;

erialast täiendkoolitust

mitmekülgset ja iseseisvat tööd;

35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas; 

spordi- ja tervise edendamise toetust.

 

Tööle asumise aeg: märts 2023

Tingimused ja lisainfo:  

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid esitada hiljemalt 5. veebruaril 2023 e-posti aadressil info@jarva.ee    märgusõnaga „Planeeringute ja GIS peaspetsialist". 

 
Lisainfo: arendus- ja majandusosakonna juhataja Teele Kukk, tel  521 8843, Teele.Kukk@jarva.ee