« Tagasi

Imavere küla Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Järva Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 25 kehtestati Järva valla Imavere küla Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneering. 

Planeeringuala hõlmab Kamseni tee 6 (katastritunnus 23401:003:0090), Kamseni tee (katastritunnus 23401:003:0183) ja Karja (katastritunnus 23401:003:0177) kinnistuid, planeeringuala suurus on kokku 32,53 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada Kamseni tee 6 ja Karja kinnistule päikeseelektrijaama rajamise võimalikkus. 

Kamseni tee 6 kinnistu on planeeritud jagada viieks krundiks, millest ühele (Pos 1) jääb olemasolev elamu koos abihoonete ja hoovialaga, lisaks olemasolevatele hoonetele on planeeritud ehitusõigus kuni kolme uue hoone ehitamiseks. Teisele krundile (Pos 2) on planeeritud ehitusõigus päikeseelektrijaama ehitamiseks. Kolmas krunt (Pos 3) eraldatakse olemasolevale Kamseni teele. Neljandal krundil (Pos 6) säilivad olemasolev põllumaa ja metsamaa. Viiendal krundil (Pos 7) asub olemasolev Kamseni tee. Karja kinnistu (Pos 4) krundipiire ei planeerita muuta ning sinna on planeeritud ehitusõigus päikeseelektrijaama ehitamiseks. Kamseni tee kinnistu (Pos 5) krundipiire ei muudeta. Kruntidele Pos 2 ja Pos 4 on planeeritud kuni 11 000 kW päikeseelektrijaam. 

Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 alusel on üldplaneeringu põhilahenduse muutmine, kui üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet soovitakse ulatuslikult muuta. Võttes aluseks analüüsijoonise (detailplaneeringu seletuskirjas joonis 2) ei ole tegemist ulatusliku juhtotstarvete muutmisega, seega on antud detailplaneering Imavere valla üldplaneeringu kohane.  

Planeeritud alale ei ole kavandatud keskkonnaohtlikke objekte. Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnale.