Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse 24. märtsi istungil

*Albu–Ambla piirkonna juht Kuldar Tammik andis ülevaate piirkonnas toimuvast. Vahetatakse Aravete kultuurimaja katust – töö peaks valmis saama märtsi lõpuks, kanalisatsiooni ehitus peaks lõppema mais.

Ettevalmistamisel on Aravete vana katlamaja lammutustööd, kuid lammutamine lükkub suuresti sügisesse – projekti lõpptähtaeg on oktoobris. Lammutatava korstna juures on SW Energiale kuuluv konteinerkatlamaja ja enne ei saa töödega alustada, kui see on sealt pärast kütteperioodi lõppu ära viidud. Ka on sügiseks ära lennanud korstna otsas tavaliselt pesitsev kurepaar.

Aravete koolimaja vana osa on rekonstrueeritud, võtmed on käes, raamatukogu ja perearstipraksised ootavad uut mööblit. Suunaviitasid veel pole. Staadioni tänav läheb pindamisele kohe, kui kevadilmad lubavad. Kui see 300-meetrine tee on pinnatud, saab välja panna ka viidad Staadioni ja Pargi tänavate otsa.

Lähipäevil alustatakse Aravete võimla katuse remondiga.

Korrastati Ambla teeninduspunkti küttesüsteem: vahetati kaks radiaatorit ja lisati soojatorustiku automaatne õhutussüsteem.

Ettevalmistused käivad kevadisteks heakorratöödeks ja mahalangenud pargipuude koristuseks. Küsitakse hinnapakkumisi, et Männi väikekohas metsaraie käigus lõhutud pinnas siluda ja kännud eemaldada.

*Maastiku- ja heakorraspetsialist Merike Kont selgitas, et Järva Vallavalitsusele esitas taotluse talveperioodiks oma majapidamine korraldatud jäätmeveost vabastada üks kinnistuomanik Merja külast, kes elab talveajal hoopis teises maakonnas ja on ka varem talvist vabastust küsinud. Kuna eelmine vabastus lõpeb 31. märtsil, küsib ta seda juba uueks talveperioodiks ja tähtajaline vabastus talle ka anti.

Üks Prandi külas kinnisvara omav inimene küsis vabastust kogu jäätmeveo perioodiks, kuna kinnistut külastatakse vahel harva ja sellele puudub ka ligipääs raskeveosõidukiga. Kont küsis perelt täiendavaid dokumente, kuhu nad oma prügi viivad. Need ta ka sai, vallavalitsus oli vabastusega päri.

Veel üht tähtajalist vabastust korraldatud jäätmeveost perioodi lõpuni soovis kinnistuomanik Ramma külast, sest majapidamine seisab tühjana. Ka selle vabastusega oli vallavalitsus nõus.

*Vallavalitsus kiitis heaks Hajaasustuse programmi projekti toetuse lõpparuande: detsembris sai Tamme kinnistule puurkaev rajatud, kuid aruanne oli tänini esitamata. Nüüd on see olemas ja 2759,35 eurot tuleb vallavalitsusel kanda tööd teostanud OÜ Balti Puurkaev kontole.

*Vallavalitsus otsustas anda osaühingule Vee Perearstikeskus tähtajatult tasuta kasutusse ruumid Aravetel Piibe mnt 21-2, kus perearst dr Ingrid Alt hakkab pakkuma esmatasandi meditsiiniteenust. Vastavalt lisatud plaanile on tema kasutada 68 m² pinda, lisaks ühiskasutatavad ruumid 106 m². Et see on oluline teenus, ei tasu perearst Aravetel ka kõrvalkulude eest.

*Vallavara spetsialist Valdur Permanson selgitas, et muuta tuleb Järva Vallavalitsuse 10.03.2021 korraldust nr 106 „Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras", sest ilmnes, et füsioterapeut eraldi tööle ei hakka ja talle mõeldud ruum jääb perearstide ühiskasutusse, andmed täpsustusid ja korraldust tuleb muuta. Vallavalitsus oli sellega päri.

*Järva-Jaani Gümnaasium taotles kooli kasutusse Järva-Jaanis Lai tn 2 hoone teisel korrusel nelja eluruumi, mis koosnevad toast ja sanitaarsõlmest, mida kool kasutab õpilaste ja üliõpilaste majutamiseks. Kommunaalkulud kaetakse Järva-Jaani Gümnaasiumi eelarvest vastavalt kasutatavate ruumide pindalale.

*Ühe 15,6 m² eluruumi üürile andmise Järva-Jaanis Lai tn 2 maja esimesel korrusel lükkas vallavalitsuse nädala võrra edasi kuni olukorra täpsustumiseni.

*Järva Vallavolikogu otsusega 25. veebruarist sel aastal võõrandatakse korteriomand Imavere külas Kiigevere tee 4–2 avaliku kirjaliku enampakkumise teel alghinnaga 3000 eurot. Enampakkumise korraldab vallavalitsus.

*Järva Vallavalitsus on andnud rendile Ämbra külas asuva Küttelao kinnistu hinnaga 25 eurot kuus. Kuna kinnistul toimusid valla korraldatud lammutustööd, palus rentnik end jaanuari ja veebruari rendi tasumisest vabastada, sest ta ei saanud kinnistut siis kasutada. Vallavalitsus nõustus sellega.

*Vallavalitsus eraldas reservfondist Järva-Jaani Gümnaasiumile 1822 eurot, et kool saaks osta kööki uue sügavkülmiku.

*Vallavalitsus nõustus Järva vallas Metstaguse külas asuva Sillasoo katastriüksuse jagamisega kaheks reaalosaks: Sillasoo (sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) ja Sillapõllu (sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) katastriüksusteks.

*Järva-Jaanis Kalda tn 28 kinnistu omanik esitas taotluse koha-aadressi muutmiseks põhjendusega, et maja on selle aadressiga raske leida – see jääb Kalda tänavast veidi kõrvale, Kalda ja Raudtee tänava vahele, juurdepääs kinnistule on aga Hommiku tänavalt. Taotlus on põhjendatud, kuna koha-aadress on eksitav. Uueks koha-aadressiks määras vallavalitsus Hommiku tn 1. Hommiku tänav sai sellega Järva-Jaanis esimese aadressi.

*Vallavalitsus arutas oma 3. märtsi istungil RMK soovi saada Vetepere külas oma metsamassiividele juurdepääsuteele nime ja esitas vastava taotluse. Eelnõu avalikustati valla kodulehel kaheks nädalaks, nii, nagu seadus ette näeb. Siis ütles vallavalitsuse maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik, et RMK pakkus tee nimeks Rummussaare tee.

Nüüd tuli vallavalitsus eelnõu juurde tagasi. Avalikustamise käigus tuli tagasiside, et kohalike seas on koht tuntud hoopis Jõevälja teena ja nii kohalikud kui ka jahimehed kasutavad seda nime. Seega on igati põhjendatud määrata sellele teele Jõevälja tee nimi.

*Vallavalitsus andis projekteerimistingimused AS-ile Natural, kes soovib Koerus oma tööstusalale püsti panna 50x105 m suuruse halli kuiva puidumaterjali ladustamiseks.

*Aravete katlamaja hoonetele lammutaja leidmiseks korraldas vallavalitsus hanke, milles osales neli pakkujat. Neist kaks ei kvalifitseerunud. Võitjaks tunnistas hankekomisjon Lammutusmehed OÜ, pakkumuse maksumus koos käibemaksuga on 58 800 eurot.

*Vallavalitsus vaatas üle aprillikuu volikogu istungi päevakorda esitatavad eelnõud.

*Vallavalitsus vaatas läbi ja võttis vastu sotsiaalosakonna esitatud eelnõud.