Mis toimus 3. veebruari vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Kuldar Tammik andis ülevaate Albu-Ambla piirkondade kohta: Nii nagu mujal, on ka Albu-Ambla piirkonnas aktuaalseks teemaks lumi ja selle lükkamine. Suuremaid probleeme käesoleval aastal esinenud ei ole. Lumi ja selle sulamine korraldas aga tagasilööke Aravete kultuurimajas, kus katusel olev lumi muutus raskeks sulamise käigus ning rebis katki katusekattematerjali. Materjali rebenemise käigus sulas lumi läbi erinevate kihtide Aravete noortekeskuse ruumidesse ja kultuurimajja, tekitades seal kahju. Vastutuse võttis ja juhtumi korvab ehitusfirma. Piirkonnajuht kinnitas Aravete katlamaja lammutustööde aega, milleks on 2021. aasta kevad. Samuti on heameel tõdeda, et veebruari kuu jooksul peaksid lõppema Aravete vanas koolimaja osas rekonstrueerimistööd ning lõpliku viimistluse saab ka Albu piirkonnas asuv Albu mõis.

 

Istungil olnud korraldused:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenusest keeldumine; (5 eelnõud)

Järva Vallavalitsuse 25.09.2018 nr 530 „Täisealise isiku hoolduse määramine ja teenuse eest tasumine" muutmine;

Volitamine;

Erakorralise toetuse määramisest keeldumine;

Eluruumi üürile andmine Imavere külas aadressil Tuljaku tee 5;

Järva Vallavalitsus nõustus katastriüksuse jagamisel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine- Järva vallas Soosalu külas asuva Väljapõllu katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Järva maakond, Järva vald, Soosalu küla, Väljapõllu ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa ning Järva maakond, Järva vald, Soosalu küla, Väljapargi ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

Järva valla noortevolikogu üheksa liikme kinnitamine. Järva valla noortevolikogu valimised viidi läbi vastavalt Järva valla noortevolikogu põhimääruse § 6 seitsmes Järva valla koolis ning kahes noortekeskuses. Peetri koolis, Imavere ja Koeru noortekeskuses ei olnud valmiste läbiviimiseks noorte hulgas kandidaate. Hetkel on võimalik alustada noortevolikogu tegevust 9 liikme ja asendusliikmega. Esimene noortevolikogu kohtumine toimub 5. veebruaril, kus valitakse esimees ja aseesimees, kes edaspidi juhivad noortevolikogu tööd. Noortevolikogu valla poolseks mentoriks jääb noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt. Eesti Noorteühenduste Liidu poolt on määrtatud Järva valla noortevolikogu mentoriks osaluskogu kogemusega Eliis Mätas Väike-Maarjast;

Tänukirja andmine: Järva Vallavalitsuse spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammik tegi ettepaneku tunnustada Järva valla tänukirjaga Järva vallas elavaid, õppivaid, treenivaid või töötavaid inimesi, kes on võitnud  Eesti meistrivõistlustelt vähemalt ühe medali ning seeläbi toonud au ja kuulsust Järva vallale 2020. aastal. Tänukirja saavad 59 sportlast;

Järva Vallavalitsuse 23.10.2019 korralduse nr 596 „Albu Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine. Muutusena on Albu Põhikooli hoolekogu koosseisus edaspidi Järva Vallavalitsuse esindajana Anneli Eesmaa;

Järva Vallavalitsuse pädevuses on otsustada lapsevanemate ajutine vabastamine lasteaia osalustasu maksmisest eriolukorras. Kuna Koeru Lasteaia Päikeseratas mõned töötajad on haigusnähtudega,  kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud isikutega ning lastel on esinenud positiivseid Covid-19 testitulemusi, siis kooskõlastatult Terviseametiga ja vallavalitsusega tegi lasteaia juhataja otsuse sulgeda perioodiks 28.01.-09.02.2021 Nurmenukkude rühm ja perioodiks 01.02.-10.02.2021 Päevalillede rühm. Tegemist on eriolukorraga, seepärast peab vallavalitsus põhjendatuks vabastada lapsevanemad lasteaia osalustasu maksmisest eelnimetatud lasteaiarühmade sulgemise ajaks. Järva Vallavalitsus otsustas vabastada Koeru Lasteaia Päikeseratas Nurmenukkude rühma lapsevanemad ajutiselt perioodiks 28.01.-09.02.2021 (kaasa arvatud) lasteaia osalustasu maksmisest. Samuti otsustati vabastada Päevalillede rühma lapsevanemad ajutiselt perioodiks 01.02.-10.02.2021 (kaasa arvatud) lasteaia osalustasu maksmisest.

Järva Vallavalitsuse 29.01.2019 korralduse nr 60 „Projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni moodustamine" muutmine. Järva valla projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni üks liikmetest esitas avalduse hindamiskomisjoni kohast loobumise kohta. Uus hindamiskomisjoni liige kinnitati vallavalitsuse korralduse alusel.

Järva Vallavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 4 „Järva valla taotluste vastuvõtmise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine Järva Vallavalitsuse 10. juuni 2020 määruse nr 4 „Järva valla taotluste vastuvõtmise ja menetlemise andmekogu ja põhimäärus" lisa "Andmekogusse kantavate andmete nimekiri" muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis. Muutus tuleneb vastuvõtu ja menetlemise süsteemi „Spoku" võimaluste laienemisest.

Volikogu veebruarikuu istungile esitatavad eelnõud;

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste jagamise arutelu;

Järva valla 2021. aasta eelarvele volikogu poolt määratud tähtajaks laekunud ettepanekutele seisukoha võtmine;

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 05.02.2021