Üldplaneeringute ülevaatamine

Imavere üldplaneering

Dokumendi „Imavere valla üldplaneering" peamine ülesanne on määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Valla huvi on luua läbi mõtestatud ruumiplaneerimise võimalused valla arenguks, et kindlustada elanikele elu- ja töökohad, teenindus, hea elukeskkond ning ettevõtjatele võimalikult hea ettevõtluskeskkond.

 

Imavere valla üldplaneering on üle vaadatud Imavere Vallavolikogu poolt 24.aprill 2014 otsusega nr 12. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda SIIN.


Üldplaneeringuga planeeritakse valla ruumiline ja maakasutuslik areng „üldisel tasemel" - käesoleva üldplaneeringu tulemusel ei toimu kohest maaüksuste sihtotstarbe muutmist, vaid maa-alad reserveeritakse mingiks kindlaks otstarbeks. Praegust maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maa-ala praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil kasutada seni, kuni ta seda soovib. Kui maad soovib kasutada planeeringus reserveeritud funktsioonil peale maaomaniku keegi teine, siis tuleb tal maa praeguselt maaomanikult ära osta. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub vallas läbi detailplaneeringute või sihtotstarbe muudatuse maakatastris. Arendustegevus peab arvestama üldplaneeringuga kehtestatud arengusuundade ja tingimustega.

 

Imavere valla üldplaneering

Käsukonna küla maakasutusplaan

Põhijoonis koos maakonnaplaneeringuga

Imavere asula maakasutusplaan

KSH