Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine uues redaktsioonis

Endiste valdade ÜVK ja energeetika arengukavad