Sotsiaalteenused Järva vallas

Sotsiaalteenuste eesmärgiks on inimese või perekonna toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamine ning parendamine. Teenuseid osutatakse Järva vallas üldjuhul isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanik või kelle alaliseks elukohaks on Järva valla territoorium.

Kui inimene vajab enda või oma pere toimetulekuks abi, soovitame võtta ühendust piirkonna sotsiaalosakonna spetsialistiga. Isiku pöördumisel või abivajajast teada saamisel on sotsiaalosakond kohustatud isiku abivajadust igakülgselt hindama. Tuleb välja selgitada parim asjakohane abi, toetamaks abivajaja iseseisvat toimetulekut ning suutlikkust korraldada iseseisvalt oma elu.

Kohalikul omavalitsusel on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab Järva Vallavalitsus. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega pereliikmed. Kui pereliikmed ei ole võimelised lähedast sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt ja ajutiselt enda kanda. Abita ei tohi inimest jätta. Kohalikul omavalitsusel on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Näiteks: nõustamine, igakuiste eluasemekulude maksmisel abistamine, abistamine toiduainete ja majapidamistarvetega varustamisel, pesupesemise korraldamine, isiku abistamine pesemisel ja korrastamisel, abistamine eluaseme kütmisel, abistamine eluruumi korrastamisel, abistamine dokumentide koostamisel, toetuste ja teenuste taotlemisel, abistamine arstiabi korraldamisel, abistamine ühekordsetes asjaajamistes (nt erinevate dokumentide täitmine, ID-kaardi või puude taotlemine jms).

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonna poole ja esitada taotlus, milles märgitakse ära ka toimingud, milles soovitakse abi saada. Pärast taotluse saamist viib piirkonna sotsiaaltöö spetsialist viie tööpäeva jooksul läbi isiku hooldusvajaduse hindamise. Teenus määratakse osakonna juhataja otsusega ja seal on kirjas muuhulgas kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud ning teenuse maht ja sagedus.

Koduteenus on tasuline teenus. Teenusele on kehtestatud Järva Vallavalitsuse korraldusega hind: üks kord nädalas 10 eurot kuus, kaks korda nädalas 20 eurot kuus ja kolm korda nädalas 30 eurot kuus (hinnad kehtivad alates 1. augustist 2022). Iga taotleja puhul hinnatakse taotleja ja vajadusel tema ülalpidajate maksevõimet ning sõlmitakse individuaalne leping.

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Järva valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks. Teenuse taotlemiseks esitab teenust taotlev isik sotsiaalosakonnale vähemalt seitse päeva enne teenuse vajadust taotluse, kas suuliselt, kirja või e-kirja teel.

Teenus on tasuline 30 senti/kilomeeter ning soodustingimustel 15 senti/kilomeeter. Saatjateenus 5 eurot kord. Sotsiaaltransporditeenuse ooteaeg on 1 tund tasuta ning alates teisest tunnist 3 eurot tund. (Hinnad kehtivad alates 1. augustist 2022). Iga taotluse puhul hinnatakse taotleja ja vajadusel ülalpidamiskohuslaste maksevõimet.

 

Eelpool nimetatud teenuste eesmärk on omastehooldajate ja lähedaste hoolduskoormuse vähendamine. Seega ei ole teenuse saamise takistuseks, kui on olemas ülalpidamiskohuslased (näiteks lapsed ja lapselapsed).

Täisealise isiku hooldus ehk hooldajaks määramine

Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldaja määramist on õigus taotleda täisealisel isikul kes vajab olulisel määral suuremat kõrvalabi igapäevaelu toimingutega hakkama saamiseks (nt mähkmete vahetus, söögi valmistamine, pesu pesemine, abistamine hügieenitoimingutes, riietamine, järelevalve jms).

Täisealise isiku hoolduse saamiseks esitab taotleja sotsiaalosakonnale vormikohase kirjaliku taotluse.

Taotlused on kättesaadavad Järva valla kodulehel:

Taotlus täisealise isiku hooldajateenuse saamiseks SIIN

Täisealise isiku hooldaja toetus SIIN

Täisealise isiku hoolduse määramiseks külastab sotsiaaltöö spetsialist teenuse taotlejat ja hindab isiku kõrvalabi vajadust ning vormistab hindamisdokumendi. Toimetulekuvõime hindamise alusel selgub, kas taotleja vajab täisealise isiku hooldust, kas hooldusvajadus on osaline või pidev. Kodukülastuse käigus selguvad ka hooldusvajadusest lähtuvalt hooldaja igapäevased ülesanded hoolduse pakkumisel.

Taotlejal on võimalik valida hooldajaks inimene, keda ta usaldab, näiteks tuttav või hea naaber, kes on sobiv hooldaja ülesandeid täitma. Sotsiaaltöö spetsialist suhtleb taotleja poolt hooldajaks soovitud isikuga ning selgitab välja, kas ta on oma toimetulekust ja isikuomadustest lähtuvalt võimeline taotlejale vajalikku abi, juhendamist ja järelevalvet tagama. Vajadusel abistab sotsiaaltöö spetsialist taotleja hooldusvajadusest lähtuvalt sobiva hooldaja leidmisel. Hooldajaks määramise kohta peab hooldaja andma kirjaliku nõusoleku.

Hooldaja määramise otsustab Järva Vallavalitsus korraldusega, milles määratakse hooldaja hooldusülesanded. Hooldus seatakse üldjuhul tähtajatult ja on hooldust taotlevale isikule tasuta. Järva valla poolt määratud täisealise isiku hooldajal on õigus taotleda täisealise isiku hooldajatoetust.

Võlanõustamiseteenus

Võlanõustamiseteenus valla poolt korraldatav sotsiaalteenus inimesele, kes vajab abistamist oma varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel, nõuete rahuldamisel ning muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel. Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada võlgnevuse tekkimise põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima.

Võlanõustamiseteenust on õigus saada inimesel, kellel on võlgnevus või selle tekkimise oht (nt ebamõistlikud tarbimisharjumused) ning kes ei ole iseseisvalt võimeline rahalisi kohustusi täitma ega võla sissenõudjatega läbirääkimisi pidama.

Teenus on kättesaadav kõikidele isikutele, kelle puhul on tuvastatud abivajadus ning sobivaks teenuseks on hinnatud võlanõustamiseteenus. Teenuse osutamiseks teeb vallavalitsus koostööd  võlanõustamiseteenuse osutajatega.

Võlanõustamiseteenuse saamiseks esitab taotleja sotsiaalosakonnale vormikohase kirjaliku taotluse. Taotlus on kättesaadav Järva valla kodulehel SIIN.

Võlanõustamiseteenuse määramise otsustab sotsiaalosakonna juhtaja haldusaktiga, milles määratakse vajalik teenuse maht ja periood. Haldusaktiga määratud teenus on taotlejale tasuta.