Roosna küla Reavahe kinnistu detailplaneeringu algatamine Valikud

18.04.22

Järva Vallavalitsuse 13.04.2022 korraldusega nr 226 algatati detailplaneering Järva vallas Roosna külas Reavahe kinnistul. Planeeringuala hõlmab tervet Reavahe kinnistut, ala suurus on 6997 m2. Maa-ala ida-suunal asub ridaelamu ja põhja-kirde suunal Otsa talu kinnistu ning talu hooned. Läänest piirneb kinnistu Jootme-Koeru teega. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala jagamine kolmeks vähemalt 2000 m2 suuruseks elamumaa krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneering on vaja koostada maa sihtotstarbe muutmiseks, katastriüksuse kruntideks jagamiseks, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalike asukohtade määramiseks.

Vastavalt Ambla valla üldplaneeringule (kehtestatud Ambla Vallavolikogu 24.09.2009 määrusega nr 15) asub planeeritav ala detailplaneeringu kohustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on väikeelamuala (ühepereelamud, ridaelamud, kahekorruseliste korterelamute ala). Uute kruntide suurus ei tohi olla alla 2000 m2. Detailplaneeringu algatamine on kooskõlas Ambla valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Lähteseisukohad Roosna küla Reavahe kinnistu DP koostamiseks

Eskiis DP algatamiseks Reavahe kinnistul Roosna külas