REKLAAMI PAIGALDUSLOA TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale Järva valla haldusterritooriumil.

Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest, liiklusseadusest ja keeleseadusest tulenevatest nõuetest.

Reklaami avalikustamise õiguslikuks aluseks on reklaami paigaldusluba.

 

Õigusaktid

 

Viide

Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamisel tuleb arvestada, et reklaam:

  1) ei eksitaks liiklejat ega varjaks tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohustaks liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piiraks nähtavust ristmikul.

Reklaami avalikustaja on kohustatud:

  1) tagama reklaami ja reklaamikandja (reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, tahvel, konstruktsioon, seadeldis, post, treiler jms) paigalduse vastavuse esitatud ja paigaldamist lubavate dokumentidega;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse ja puhta väljanägemise (sh tagakülg) kogu ülevaloleku perioodi jooksul. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud reklaam ja reklaamikandja tuleb viivitamatult korrastada, asendada uuega või eemaldada;
  3) tagama, et reklaam ja reklaamikandja ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;
  4) paigaldama mobiilsele konstruktsioonile tähistatud (sh pimedas nähtavad) raskused või julgestustrossid ümberkukkumise ärahoidmiseks;
  5) esitama reklaamikandja paigaldamise projekti ja reklaami ning kanduri lahenduse Järva valla ametiasutusele kooskõlastamiseks;
  6) tagama, et kõik valgustatud reklaamid, sildid jm valguskapid oleksid töökorras ning kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine jmt) koheselt;
  7) teatama ametiasutusele kavatsusest eemaldada reklaam või reklaamikandja ennetähtaegselt;
  8) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi.

Paberkandjal plakatite, teadete ja muu analoogse reklaami paigaldamine on keelatud tänavavalgustuspostidele ja bussiootepaviljonidele.

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Reklaami paigaldusloa taotlus Ajutiselt ei saa e-taotlust esitada, vabandame. Palume taotlus esitada paberkandjal.

Blanketi saab SIIT

Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami avalikustaja ametiasutusele vormikohase taotluse, millele on lisatud järgmised dokumendid:

1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;

2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;

3) reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega;

4) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega.

Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele vastava püsireklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine toimub ehitusseadustikust lähtuvalt.

Paigaldusloa väljaandmine, pikendamine ning kehtetuks tunnistamine

Paigaldusloa annab välja, pikendab, tunnistab kehtetuks või jätab taotluse rahuldamata ametiasutuse vastav ametnik. Blanketi saab SIIT

Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada reklaam tähtajaga kuni kaks aastat.

Menetleja vaatab paigaldusloa taotluse läbi ning otsustab paigaldusloa andmise kümne tööpäeva jooksul vormikohase ja nõuetele vastava avalduse esitamisest arvates.

Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada reklaam.

Reklaami avalikustajal on õigus taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 30 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

 

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Jarva.Teenused@jarva.ee