RAIELOA TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Raieloa andmise tingimused ja kord reguleerib Järva valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) raiet.

 

Õigusaktid

 

 

Viide

Puu raie on lubatud vastava ametniku poolt väljastatud raieloa alusel.

Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

Raieluba saab taotleda puu kasvukoha järgi:
1) kinnistu omanik;
2) riigimaa valitseja;
3) volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Raieloa taotlus

Blanketi leiad SIIT

Raieloa taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) taotleja nimi või ärinimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress, kontakttelefon, e-posti aadress;
2) puu kasvukoha andmed (aadress, katastritunnus, kinnistu nr);
3) raiutava puu liik, rinnasdiameeter ja arv;
4) põhjendus puu raieks;
5) puu raiumise orienteeruv aeg;
6) kinnitus, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse raiejärgselt heakord.

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
1) volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument;
2) asendiplaan, millelt nähtub raieloa taotluse aluseks oleva puu asukoht ja foto raiutavast puust;
3) korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
4) kooskõlastus raiealal asuva naaberkinnistu, elektriliini, sideliini ja tee vms omanikuga;
5) kaitseala valitseja nõusolek, kui raieluba taotletakse looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
6) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktile 9;
7) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis (välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raieks vastavalt veeseaduse § 29 lõike 4 punktile 2.

Menetlemise tähtaeg on 30 päeva.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas  Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee