Noortegarantii tugisüsteem (NTGS)

Järva vald on liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga, mis on osa laiemast Noortegarantii Eesti tegevuskavast, millega soovitakse jälgida, et kõik 15–29-aastased noored üle Eesti saavad kas tööpakkumise või täiendusõppe, õpipoisiõppe või praktikapakkumise nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või haridussüsteemist lahkumist. Noortegarantii Eesti tegevuskava on leitav siit

Noorteni jõudmine ja Noortegarantii tugisüsteem

Selleks, et toetada noorte leidmist ja võimaldada KOV-il saada ajakohast infot tema piirkonnas elavatest noortest, loodi 2018. aastal sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) lahendus ehk noortegarantii tugisüsteem. Tegemist on IT-tööriistaga kohalikule omavalitsusele ja 16–26-aastaste noorte toetuseks loodud lahendusega, mis võimaldab kaks korda aasta jooksul saada teada enda piirkonna noortest, kes sel hetkel ei õpi ega tööta (va töötutest) ning pakkuda neile vajadusel erinevat tuge haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. 

 

Noorte toetamise tööpõhimõtted

Noore toetamiseks kasutatakse noore individuaalsetest vajadustest lähtuvaid tööpõhimõtteid, mis võimaldab nooreni jõuda, vajaduse väljaselgitamist, tugitegevuste pakkumist ja/või korraldamist. 

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud enesetäiendamise võimalused, iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt). 

Noore toetamisel peetakse silmas noore poolt püstitatud lõpp-eesmärki, nt õpingute jätkamine ja sobiva töö leidmine, sealhulgas hoitakse end noore käekäiguga kursis senikaua kuni noore eesmärk on saavutatud ja ollakse kindlad, et püstitatud eesmärk on noorele ka jõukohane. Selleks on oluline, et peale eesmärgi saavutamist hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud, et hinnata ühiselt koos noorega eesmärgi jõukohasust.  

Noortegarantii tugisüsteemi võimaluste kasutamine on noortele vabatahtlik. Igaüks saab omavalitsuse töötajaga suhelda siis, kui tal on selleks tahe, vajadus ja seda just talle sobivaimal viisil – silmast silma kohtudes, aga ka veebi või telefoni teel. Teavituskirja võimalustest saavad kõik sel hetkel õppimisest või tööturult eemal olevad piirkonna noored, sealhulgas välismaal elavad noored, kes sel hetkel küll tuge ei pruugi vajada, kuid saavad toe ja võimalusteni suunamist kasutada Eestisse naastes.

Kohtumistel keskendutakse eelkõige noorte soovidele, toetamaks  pikaajaliste eesmärkide saavutamist. Oluline ei ole vaid haridustee jätkamine või töö leidmine, vaid võimalus on tegeleda nt iseenda leidmise, unistama õppimise ja motivatsiooni leidmisega. Seega on omavalitsuse pakutavad võimalused ajas ja võimalustes paindlikud. 

Palume kõigil kirja või kõne saanud noortel julgelt vastata, isegi, kui hetkel tundub, et toe järele vajadus puudub. Kuulates piirkonna pakutavaid võimalusi võib tekkida äratundmine, mis ühel hetkel võib muutuda teie eesmärkide saavutamisel oluliseks. 

Neil noortel, kes omavalitsusest kirja ei ole saanud (võib juhtuda, et kontaktandmed on nt aegunud) või tunneb, et soovib oma plaane kellegagi arutada, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. Tee seda julgelt!

 

Lisainfo:

Laste ja perede heaolu peaspetsialist Inge Jasner

5522 3186

Inge.Jasner@jarve.ee

 

Järva vald on osalenud tugisüsteemis alates 2018. aastast.

Noorte, kes ei õpi ega tööta, statistilise noorte osatähtsuse Eesti 15–26-aastaste hulgas soo järgi 2016–2020 leiab lisainfot siit

Noortegarantii tugisüsteemi kohta leiab lisainfot siit.