Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu kehtestamine

Järva Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 19 kehtestati Järva-Jaani tehisjärve detailplaneering.

Planeeringuala on ligikaudu 12,9 ha suurune ning hõlmab Järva vallas Järva-Jaani alevis asuvat Järve katastriüksust (25701:001:0107). Detailplaneeringu eesmärgiks on heakorrastada järve ümbrus ja muuta ranna-ala kompaktsemaks, sealhulgas näha ette uus promenaad, laiendada ujumisala, leida asukohad uutele välikäimlatele, riietuskabiinidele, kämpingu- ja telkimisalale ning rahvaüritusteks sobivale maa-alale, rekonstrueerida sõidutee ja parkla ning näha ette võimalused järve äärde vajalike hoonete püstitamiseks.

Kehtiva Järva-Jaani valla üldplaneeringu järgi ei ole järve ümbrusesse hoonestuse rajamine võimalik, ent detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringut muuta ning näha ette hoonestusalad uue rannahoone, võrkpalliplatse teenindava hoone ning kämpingute rajamiseks. Kõigil nimetatud juhtudel on tegu funktsioonidega, mis otseselt teenindavad nii kohalikke elanikke kui suurendavad ka maa-ala turismipotentsiaali. Võrkpalliplatse teenindava hoone ja kämpingute hoonestusalad on paigutatud väljapoole ehituskeeluvööndit. Rannahoone asukohas, mis jääb metsamaa ulatuse tõttu 50 m laiuse ehituskeeluvööndi alasse, on aga tehtud ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit 25 m võrra. Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek tehakse ka välijõusaali rajamiseks.

2019. aastal koostatud „Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu (algatamata) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" alusel ei ole kavandatav tegevus vastuolus kehtivate ega koostatavate strateegiliste dokumentidega ning rakendades eelhinnangus välja toodud leevendavaid meetmeid on võimalik ära hoida võimalikku negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneering ei ole vastuolus Järvamaa maakonnaplaneeringuga 2030+.

Seletuskiri

Asukoht

Funktsioonid

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Vaade edelast

Vaade kagust

Vaade kirdest

Botaaaniline hinnang

Järva-Jaani tehisjärve ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

29.04.21

Järva-Jaani Järve kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.03.-14.04.2021 ja avalik arutelu 26.04.2021. Avaliku väljapaneku kestel esitati viis kirjalikku ettepanekut või arvamust. Avalikul arutelul lisandus kolm ettepanekut. Arvamused ja ettepanekud puudutasid orhideeliste ja loodusliku koosluse säilitamist, kämpingute asukohta, sidekaabliga liitumise võimalikkust, grill- ja lõkkekohtasid, talisupluskohta, järve regulaatorit ja vee juurde suunamise võimalust.

Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel täiendatakse detailplaneeringut ja muudetakse kämpingute asukohta viies kämpingute hoonestuse ala karavanide parkla lähedusse metsatukka.

 

Esitatud ettepanekute, Järva Vallavalitsuse seisukohtade ning avaliku arutelu protokolliga on võimalik tutvuda siin:

Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitatud seisukohad, ettepanekud ja arvamused

Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll 26.04.2021

 

Järva-Jaani tehisjärve ümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

26.02.21

Järva Vallavalitsus teatab, et 15.03.-14.04.2021 on avalikul väljapanekul Järva-Jaani alevi Järve kinnistu detailplaneering, mis võeti vastu Järva Vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 9.

Planeeringu eesmärk on heakorrastada Järva-Jaani tehisjärve ümbrus, näha ette uus promenaad, laiendada ujumisala, leida asukohad kämpingu- ja telkimisalale ning rahvaüritusteks sobivale maa-alale, korrastada sõidutee ja parkla ülesehitust ning näha ette võimalused järve äärde vajalike hoonete püstitamiseks. Planeeringuala on ligikaudu 12,9 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest detailplaneeringu ala soovitakse miljööväärtuslike alade seast välja arvata ja muuta avaliku supelranna maaks. Planeeringuga soovitakse vähendada ka Järva-Jaani tehisjärve ehituskeeluvööndit.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/vastuvoetud ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev) ning Järva-Jaani Kultuurimaja fuajees (Pikk 58, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringule ootame kuni 14.04.2021 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 26.04.2021 kell 18.00 Järva-Jaani tehisjärve ääres (Järva-Jaani alev, Pargi tee parkla vahetus läheduses).

Seletuskiri

Asukoht

Funktsioonid

Vaade edelast

Vaade kagust

Vaade kirdest

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Botaaniline hinnang

Järva-Jaani alevi Järve kinnistu detailplaneeringu on kooskõlastanud:

Järva-Jaani alevis Järve kinnistu detailplaneeringu avalikustamise tulemused

28.09.20

Järva-Jaani alevis Järve kinnistu detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 27.07.–25.08.2020. DP eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 10.09.2020 kell 18 Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev).

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid Maanteeamet, Päästeamet, Maa-amet, Keskkonnaamet ja kaks eraisikut oma arvamused ja ettepanekud DP kohta. Avalikul arutelul lisandus kolm ettepanekut.

Esitatud ettepanekute ning seisukohtadega saab tutvuda siin:

10. septembril 2020 toimunud Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll

Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku jooksul esitatud seisukohad, ettepanekud ja arvamused

Järve kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.07.20

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Järva Vallavalitsus teatab, et 27.07.-25.08.2020 on avalikul väljapanekul Järva-Jaani tehisjärve ümbruse detailplaneeringu eskiislahendus. Eskiislahenduse on koostanud Kobras AS, töö nr 2020-128.

Järve kinnistu detailplaneering algatati Järva Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 77.

Planeeringuala on ligikaudu 12,9 ha ning hõlmab Järva vallas Järva-Jaani alevis asuvat Järve kinnistut (katastritunnus 25701:001:0107). Planeeritav ala asub 15143 Seidla-Järva-Jaani tee, Pargi tänava, Niidu tänava, Laane (katastritunnus 25701:001:0257), Salu (katastritunnus 25701:001:0256), Pargiparadiisi (katastritunnus 25701:001:0129), Soo tn 14 (katastritunnus 25701:001:0075), Soo tn 12 (katastritunnus 25701:001:0342), Soo tn 10 (katastritunnus 25701:001:1780) ja Soo tn 8 (katastritunnus 25701:001:1720) vahelisel alal.

Planeeringu eesmärk on heakorrastada tehisjärve ümbrus, näha ette uus promenaad, laiendada ujumisala, leida asukohad kämpingu- ja telkimisalale ning rahvaüritusteks sobivale maa-alale, korrastada sõidutee ja parkla ülesehitust ning näha ette võimalused järve äärde vajalike hoonete püstitamiseks.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest detailplaneeringu ala soovitakse miljööväärtuslike alade seast välja arvata ja muuta avaliku supelranna maaks. Planeeringuga soovitakse vähendada ka Järva-Jaani tehisjärve ehituskeeluvööndit.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/jarva-jaani-jarve-dp ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringu eskiislahendusele ootame kuni 25.08.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

 

Järva-Jaani alevis Järve kinnistu detailplaneeringu algatamine

3.12.19

Võttes aluseks planeerimisseaduse § 128 lõike 7 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 1¹ punkti 1 alusel, teavitame, et Järva Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 77 algatati detailplaneering ja anti lähteseisukohad Järve kinnistu (katastritunnus 25701:001:0107) ca 128683 m2 suurusele planeeritavale alale. Samuti otsustati jätta algatamata keskkonnamõjude hindamine.

Planeeritav ala asub Järva-Jaani alevis, 15143 Seidla-Järva-Jaani tee, Pargi tänava, Niidu tänava, Laane (katastritunnus 25701:001:0257), Salu (katastritunnus 25701:001:0256), Pargiparadiisi (katastritunnus 25701:001:0129), Soo tn 14 (katastritunnus 25701:001:0075), Soo tn 12 (katastritunnus 25701:001:0342), Soo tn 10 (katastritunnus 25701:001:1780) ja Soo tn 8 (katastritunnus 25701:001:1720) vahelisel alal.

Detailplaneering on Järva-Jaani valla üldplaneeringut muutev, sest detailplaneeringu ala soovitakse miljööväärtuslike alade seast välja arvata ja muuta avaliku supelranna maaks. Juhul, kui detailplaneeringu koostamise käigus selgub, et supelranna teenindamiseks mittevajalikud rajatised (näiteks kämpingu- ja telkimisala, rahvaüritusteks sobiv maa-ala ning erasektorit teenindavad ehitised) ulatuvad Järva-Jaani tehisjärve ehituskeeluvööndisse, tuleb sellisel juhul detailplaneeringus teha ettepanek järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

Detailplaneeringu algatamise käigus koostati keskkonnamõjude eelhinnang. Sellest tulenevalt leiti, et detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu.

Algatatud detailplaneeringu otsuse, lähteseisukohtadega ja keskkonnamõju eelhinnanguga saab tutvuda geoportaalis EVALD https://service.eomap.ee/j%C3%A4rvavald/#/planeeringud/planeeringud/52, Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/jarva-jaani-jarve-dp ning tööaegadel Järva Vallavalitsuse Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alevik, Järva vald).

Järve kinnistu lähteseisukohtadele esitatud ettepanekud: