Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

Järva valla hanked

Korraldatavad ja läbiviidud riigihanked on avaldatud Riigihangete Registris

Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked on leitavad valla dokumendiregistrist

Järva Valla Spordikeskuse hanked

15.03.22

Hinnapakkumine ATV-le Esitamise tähtaeg 25.03.2022 kell 12.00

Hinnapakkumine Järva valla jalgpalliväljakute kevadhoolduseks Esitamise tähtaeg 25.03.2022 kell 12.00

Avatud hankemenetlus „Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapp“

Hanke eesmärgiks on eriplaneeringu objektiks oleva tuulepargi/tuuleparkide asukoha eelvalikute tegemine (selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad planeeringualal) st teostada tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu I etapi tööd (asukoha eelvalik ja KSH I etapi arunne).

Pakkumisi oodatakse riigihangete registris 17.10.2022 kell 10:00. Riigihanke viitenumber 255426.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (edaspidi eriplaneering) koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 (otsusega saab tutvuda siin: https://jarvavald.ee/eriplaneeringud). Planeeritav ala on osa Järva valla territooriumist (kaks erinevat ala). Eriplaneeringuala esimene (suurusega ca 470 km2) osa hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Koeru ja Kareda piirkondasid; eriplaneeringuala teine osa (suurusega ca 114 km2) hõlmab endas valla põhjaosas asuvaid Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo külade halduspiire.

PAKKUMUSKUTSE: Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Järva vallas

14.02.22

Järva vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankel "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Järva vallas"

Hankija osaleb Sotsiaalkindlustusameti konkursil "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022."

Nõuded on väljatoodud pakkumuskutses. Pakkumus esitada etteantud vormil (lisa 4) allkirjastatult.

Raamlepingute kehtivus: kuni 31.12.2022

Pakkumuse jõusoleku aeg: 60 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.02.2022

 

PAKKUMUSKUTSE

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Teenuskomponentide loetelu

Lisa 3 Teenuse osutamise lepingu projekt

Lisa 4 Pakkumuse vorm