ENERGIAKULUDE KALLINEMISE MÕJUDE LEEVENDAMISE TOETUSE TAOTLUS

Järva Vallavalitsus alustab energiahinna tõusu leevendamiseks taotluste vastuvõttu 10. jaanuaril 2022.

Taotluste vastuvõtt lõppenud.


Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus.

• Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31

• Rahandusministeeriumi infoleht, korduma kippuvad küsimused (KKK)

• Toetatav periood: 1. september 2021 kuni 30. märts 2022

• Taotluste vastuvõtt: 10. jaanuarist kuni 13. juunini 2022

 

TOETUSE SIHTRÜHM

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri:

• pere ühe täiskasvanud isiku kohta on piiriks 1126 eurot kuus (2021. aasta arvestuslik mediaanpalk);

• iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,5;

• iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3.

• Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.


Toetust saab küsida, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

 

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

 

Esialgse info selle kohta, kas üksi elaval isikul või perekonnal on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator .

 

HÜVITATAVAD KULUD

Hüvitatakse 80% tarbitud energia koguhinna osast, mis ületab:
• elektril 120 €/MWh (12 s/kWh);
• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh);
• kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Hüvitatakse ka käibemaks, võrgutasud, taastuvenergiatasud, aktsiis.

OLULINE TEADA

• Kirjalik taotlus koos vajalike dokumentidega esitatakse taotleja rahvastikuregistri järgsele kohalikule omavalitsusele.

• Taotlust saab esitada maksimaalselt viimase viie kuu kohta.

• Toetuse taotlemisel lähevad arvesse kõigi perekonnaliikmete sissetulekud.

• Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir 10 eurot ühe taotluse kohta.

MILLISED DOKUMENDID TULEB ESITADA?

• Taotlus (taotluse saad alla laadida siit TAOTLUS);

• Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;

• Kui üksi elava isiku või perekonna alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, peab taotlusele lisama tõendi (eluruumi üürileping, tasuta kasutamise leping vms), mis näitavad, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga. Tõendit ei pea esitama, kui vähemalt üks perekonnaliige on elukohta rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud; 

• Andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral) ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse (väljavõte võiks sisaldada vaid sissetulekuid);

• Kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

ARVETEL PEAVAD OLEMA TUVASTATAVAD JÄRGMISED ANDMED:

• tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

• tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

• kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

 

TAOTLUSTE ESITAMINE:

• Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega võib saata e-posti aadressile info@jarva.ee;

Palume lähtuda COVID-19 ohutusnõuetest.

• Paberkandjal võib taotluse koos dokumentidega esitada Järva valla teeninduskeskustesse või -kohta või panna seal ukse juures olevasse postkasti.

Kes soovib kohapeal nõustamist ja abi dokumentide täitmisel, palume aja ette registreerida.

Nõustavad ja aegu registreerivad:

Imavere, Järva-Jaani ja Koigi piirkonnas sotsiaaltöö peaspetsialist Gerli Soondra 5822 8027, Gerli.Soondra@jarva.ee;

Albu ja Ambla piirkonnas sotsiaaltöö spetsialist Natalia Medvedeva 512 7480, Natalia.Medvedeva@jarva.ee;

Kareda ja Koeru piirkonnas sotsiaaltöö spetsialist Brigita Palmi 5559 3686, Brigita.Palmi@jarva.ee.

 

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.