AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus, mis ei ole koosolek.

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

 

Õigusaktid

 

Viide

Ürituse korraldamine toimub vallavanema või abivallavanema loa alusel. Ametiasutuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

Ürituse korraldajaks võib olla isik, asutus, organisatsioon või seltsing.

Loa taotluse vaatab läbi ametiasutuse vastav ametnik. Vajadusel nõutakse ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamist.

Menetleja kooskõlastab taotluse kümne tööpäeva jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema nõuetekohase taotluse ja menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste ametiasutusse saabumise päevast arvates.

Üldised tingimused liiklusvälise tegevuse korraldamiseks teel

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

E-taotlus Avaliku ürituse loa taotlus

Blanketi saab SIIT

Ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist ametiasutusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

Loa taotluses märgitakse ürituse:
1) korraldaja nimi, isikukood või registrikood;
2) korraldaja kontaktinfo;
3) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
4) iseloomustus (mis liiki üritusega on tegemist ning sihtgrupp, kellele üritus on suunatud; võib olla eraldi lehel);
5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
7) osavõtjate eeldatav arv;
8) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiinilise abi jms tagamise vahendid;
9) parkimiskorraldus;
10) piletimüügi korraldamine;
11) korraldamisel kasutatav heli-, valgus- ja pürotehnika;
12) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
13) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

Seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -kohas  Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb lisadega digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee