Andmekaitse spetsialisti ülesanded

Õigusõunik Kristi Laane täidab andmekaitse spetsialisti järgnevaid ülesanded:

1. andmetöötlusregistri ajakohasena hoidmine;

2. koostöö järelevalveasutusega (Andmekaitse Inspektsioon, edaspidi AKI), tegutseb isikuandmete töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks kontaktisikuna, sh eelneva konsulteerimise osas;

3. jälgib andmekaitse määruse, muude liidu või liikmesriikide andmekaitsenormide ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist (sh vastutusvaldkondade jaotamist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist);

4. AKI teavitamine juhtudel, kui isikuandmete töötleja ei vii töötlemist kooskõlla õigusaktidega;

5. täidab teisi talle vallavanema või vallasekretäri poolt antud ühekordseid ning seaduses, valla põhimääruses ja valitsuse töökorras sätestatud ülesandeid ning teenistuskoha olemusest ja teenistussuhte laadist tulenevaid ülesandeid.

Alates 01.01.2021 täidab vallasekretäri abi Jaanika Aava andmekaitse spetsialisti järgnevaid ülesandeid:

1. ettepanekute tegemine töökorralduslikeks, ehituslikeks jms muudatusteks asutuses, mida võib nõuda isikuandmete kaitse eest vastutava isiku ülesannete täitmine;

2. kontrollib isikuandmete töötlemise õiguspärasust;

3. muude andmete töötlemisnõuete ning andmete töötlemise turvameetmete järgimine ning nõuetele vastavuse tagamine;

4. korraldab andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgib selle toimimist.