Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikud väljapanekud ning avalikud arutelud

12.09.22

Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 „Järva valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine" tunnistas Järva Vallavolikogu Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks, võttis vastu Järva valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule.

Järva valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi suurusega 1223 km2. Järva valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühinenud valla territooriumil ühtsete ruumilise arengu põhimõtete kujundamine järgnevateks aastateks. Üldplaneeringu põhirõhk on tagada esmavajalike teenuste säilimine ja arenguvõimalused valla väiksemates keskustes ning tagada head ühendused keskuste vahel ja neid ümbritsevate maapiirkondadega. Tulenevalt keskuste paiknemisest ja äärelisest alast on üldplaneeringu eesmärgiks olemasolevate keskuste tugevdamine (teenuste parandamine ja ettevõtluse soosimine), läbi mille paraneks ka nende tagamaade atraktiivsus elukohana. Teiseks on oluline tagada head ühendused keskuste ning nende tagamaade vahel. Üldplaneeringu oluliseks suunaks on keskuste võrgustiku toimivuse tagamine läbi arengupotentsiaali arvestava maakasutus- ja ehitustingimuste määramise ning mis soosiks kohalikke väärtuste esile tõstmist.

Üldplaneeringu juurde kuulub keskkonnamõju strateegiline hindamine, milles on käsitletud sotsiaalmajanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid ning esitatud vajadusel leevendavad meetmed. Kõik leevendavad meetmed on üldplaneeringu koostamisel arvesse võetud ja sätestatud vastavates peatükkides.

Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele ja arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisele. Võimaldada tõmbekeskustes ning tiheasustusega aladel paindlikku ja mitmeotstarbelist maa-kasutust, et soodustada asustuse tihendamist, luua uusi arenguvõimalusi ja tagada erinevate teenuste kättesaadavus.

Järva valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.09. - 31.10.2022. Selle perioodi jooksul on õigus esitada üldplaneeringu kohta arvamusi e-posti aadressil info@jarva.ee või aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond.

Üldplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku ajal võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.ee/jarva-valla-uldplaneering ning paberkandjal:

  1. Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
  2. Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
  3. Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald);
  4. Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald) ja
  5. Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald). 

Samuti on võimalik üldplaneeringu kaardimaterjaliga tutvuda Järva valla kaardirakenduste kaudu https://jarva-valla-kaardirakendused-jarva.hub.arcgis.com/

Järva valla üldplaneeringu avalike arutelude toimumise ajad:

  1. 21.11.2022 kell 17.30 Aravete teeninduskeskus (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
  2. 22.11.2022 kell 17.30 Järva-Jaani teeninduskeskus (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
  3. 23.11.2022 kell 15.00 Koigi teeninduskeskus (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald;
  4. 23.11.2022 kell 17.30 Imavere teeninduskeskus (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald);
  5. 24.11.2022 kell 18.00 Koeru teeninduskeskus (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald) (antud koosolekul saab osaleda ka veebi teel Teamsi vahendusel).

Järva valla üldplaneering

Lisa 1 Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateeglise hindamise aruanne (KSH aruanne)

Lisa 2 Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Lisa 3 Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Lisa 4 Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukoht nende osas

Lisa 5 Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamused

Lisa 6 Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kooskõlastamisel esitatud kooskõlastused ja arvamused

Joonised

Järva valla loodeosa

Järva valla kirdeosa

Järva valla keskosa

Järva valla lõunaosa

Järva-Jaani alev

Ambla alevik

Aravete alevik

Koeru alevik

Käravete alevik

Peetri alevik

Ahula küla

Albu küla

Imavere küla

Koigi küla

Päinurme küla

LEGEND