Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

6.04.23

Perioodil 21. aprill 2023 kuni 21. mai 2023 toimub Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.

Avalikustatavad materjalid tehakse kättesaadavaks hiljemalt 21. aprilliks 2023.a. Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada Järva Vallavalitsusele 22. maiks 2023.a. e-posti aadressil info@jarva.ee.

Järva valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 56 „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringut koostatakse tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks. Üheaegselt planeeringu koostamisega toimub kavandatava tegevuse keskkonnamõjude strateegiline hindamine. KSH programmis antakse ülevaade olemasolevast keskkonnast ning hindamist vajavatest mõjudest, määratletakse hindamise ulatus, metoodika ning uuringute vajadus.

Eriplaneeringuala 1 (suurusega ca 470 km2) hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Koeru ja Kareda piirkondasid.

Eriplaneeringuala 2 (suurusega ca 114 km2) hõlmab endas valla põhjaosas asuvaid Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo külade halduspiire.

 

 

Järva valla eriplaneeringu koostamist korraldab Järva Vallavalitsus, eriplaneeringu    konsultant on AB Artes Terrae OÜ ja KSH koostaja LEMMA OÜ. Eriplaneeringu kehtestab Järva Vallavolikogu.

Avalik väljapanek toimub 21.04-21.05.2023.a. Järva valla Aravete, Imavere, Järva-Jaani, Koeru, Koigi teeninduskeskustes ning Ambla raamatukogus nende lahtiolekuaegadel ja veebilehel https://jarvavald.ee/eriplaneeringud

 

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi tutvustav avalik arutelu toimub 3. mail kell 17.00 Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald).

Eriplaneeringu väljapaneku järgsed arutelud toimuvad:

14. juunil 2023 kell 17.00 Ambla Kultuurimajas (Pikk 15, Ambla alevik, Järva vald)

15. juunil 2023 kell 17.00 Koigi mõisas (Mõisavahe tee 10, Koigi küla, Järva vald)

Avalikule väljapanekule järgnevatel avalikel aruteludel tutvustatakse vajadusel eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohti ja  keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi ning avalikul väljapanekul esitatud seisukohti ja nendega arvestamist. Kõigile väljapaneku jooksul laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avalike aruteludes toimumist.

Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Link kaardile: ArcGIS - Järva valla tuuleparkide eriplaneeringu esialgne kaardirakendus

 

Järva Vallavalitsus

Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond

Telefon: 5341 3625

E-post: info@jarva.ee

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

6.09.22

Järva Vallavalitsus teatab, et Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 57 algatati Järva vallas kahe ala suhtes (ala suurus kokku ca 584 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks.

Eriplaneeringuala esimene (suurusega ca 470 km2) osa hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Koeru ja Kareda piirkondasid; eriplaneeringuala teine osa (suurusega ca 114 km2) hõlmab endas valla põhjaosas asuvaid Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo külade halduspiire.

 

 

 

 

 

Planeeringualal valitakse asukoha eelvaliku etapis eriplaneeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate uuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta ning seejärel koostatakse detailne lahendus.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Järva Vallavalitsuse kodulehel https://jarvavald.ee/eriplaneeringud ning Järva valla teeninduskeskustes E-N kell 8.00-17.00 ja R kell 8.00-14.00.

Teavitus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest

3.05.22

Järva Vallavalitsus annab teada, et Enefit Green AS esitas 02.05.2022 avalduse (Järva Vallavalitsuse dokumendiregistris 7-1/2022/46-1) sooviga algatada vastavalt planeerimisseaduse §-le 96 lg-le 1 ja § 95 lg-le 1 Järva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOVEP) ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Eesmärgiks on leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad, võttes arvesse sotsiaalseid aspekte (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ning tehnilised võimalused. 

Taotletava kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu alaks on osa Järva valla territooriumist – ligikaudu 430 km2 ala hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Kareda ja Koeru piirkondasid (vt joonis).

Vastavalt planeerimisseaduse § 96 lõikele 31 teavitab kohalik omavalitsus eriplaneeringu algatamise taotluse saamisel avalikkust ning annab võimaluse esitada samasisulise taotluse. Taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 15.06.2022.

Taotlus esitada info@jarva.ee või Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.