Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

6.09.22

Järva Vallavalitsus teatab, et Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega nr 57 algatati Järva vallas kahe ala suhtes (ala suurus kokku ca 584 km2) kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaima asukoha leidmiseks.

Eriplaneeringuala esimene (suurusega ca 470 km2) osa hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Koeru ja Kareda piirkondasid; eriplaneeringuala teine osa (suurusega ca 114 km2) hõlmab endas valla põhjaosas asuvaid Reinevere, Roosna, Jõgisoo, Rava, Raka ja Kurisoo külade halduspiire.

 

 

 

 

 

Planeeringualal valitakse asukoha eelvaliku etapis eriplaneeringu koostamise ning selle tarbeks läbiviidavate uuringute tulemusel üks või mitu tuuleparkide püstitamiseks sobivat asukohta ning seejärel koostatakse detailne lahendus.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Järva Vallavalitsuse kodulehel https://jarvavald.ee/eriplaneeringud ning Järva valla teeninduskeskustes E-N kell 8.00-17.00 ja R kell 8.00-14.00.

Informatsiooni planeeringu kohta saab Järva Vallavalitsuse arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhatajalt Teele Kukelt teele.kukk@jarva.ee, tel nr 521 8843 või maakorralduse spetsialistilt Mari Maltis mari.maltis@jarva.ee, tel nr 5170361.

Teavitus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlusest

3.05.22

Järva Vallavalitsus annab teada, et Enefit Green AS esitas 02.05.2022 avalduse (Järva Vallavalitsuse dokumendiregistris 7-1/2022/46-1) sooviga algatada vastavalt planeerimisseaduse §-le 96 lg-le 1 ja § 95 lg-le 1 Järva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOVEP) ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH).

Eesmärgiks on leida tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad, võttes arvesse sotsiaalseid aspekte (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ning tehnilised võimalused. 

Taotletava kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu alaks on osa Järva valla territooriumist – ligikaudu 430 km2 ala hõlmab endas Imavere ja Koigi piirkondasid, osaliselt ka Kareda ja Koeru piirkondasid (vt joonis).

Vastavalt planeerimisseaduse § 96 lõikele 31 teavitab kohalik omavalitsus eriplaneeringu algatamise taotluse saamisel avalikkust ning annab võimaluse esitada samasisulise taotluse. Taotluse esitamise tähtaeg on hiljemalt 15.06.2022.

Taotlus esitada info@jarva.ee või Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

Lisainfo: Arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Teele Kukk, e-post: Teele.Kukk@jarva.ee, tel nr 521 8843