Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee detailplaneering

Albu Vallavalitsuse 25. aprilli 2017. a korraldusega nr 76 kehtestati Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee detailplaneering (kehtestamise korraldus)

DETAILPLANEERING:

Detailplaneeringu seletuskiri

Joonis 1: Olemasolev olukord

Joonis 2: Põhijoonis

Detailplaneeringu menetlusdokumendid

Neitla külas Mammakodu ja Sootaga ning Ahula külas Kraavi T2, Ahula reoveepuhasti kinnistute ning jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering

Albu Vallavalitsuse 23. veebruari 2016. a korraldusega nr 39 kehtestati Neitla külas Mammakodu ja Sootaga ning Ahula külas Kraavi T2, Ahula reoveepuhasti kinnistute ning jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering (kehtestamise korraldus) 

DETAILPLANEERING:

Detailplaneeringu seletuskiri

Joonis 1: Detailplaan ja tehnovõrgud

Joonis 2: Katastriüksuste sihtotstarbed

Joonis 3: Sidekaabli kulgemise ettepanek

Joonis 4: Geodeetiline alusplaan

Menetlusdokumendid

Ambla alevikus Spordi tn 4 ja Rehe tn 3 kinnisasjale detailplaneeringu koostamise algatamine

Valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu koostamise algatamine Ambla alevikus Spordi tn 4 ja Rehe tn 3 kinnisasjale 21.09.2017

Ambla alevikus Kooli tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Ambla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.


Ambla Vallavalitsus teatab Ambla alevikus, Kooli tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Planeeritav ala asub Ambla alevikus, Kooli tänava ja Aasa tänava vahelisel alal. Juurdepääs alale on avalikult kasutatavalt Aasa tänavalt ja Kooli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu seitsmeks elamumaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Ambla Vallavolikogu 24.09.2009 määrusega nr 15 kehtestatud Ambla valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne ulatuslikke sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ega looduskeskkonna alaseid mõjusid.

 

Detailplaneeringu kehtestamine (Ambla alevik, Kooli tn 1) 06.12.2017

Kooli tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine 21.09.2017

Ambla alevik Kooli tn 1 DP Seletuskiri

Põhijoonis

Tugiplaan

Tehnovõrgud

Heakord

 

Imavere külas Tööstuse katastriüksuse detailplaneering

Tööstuse detailplaneeringu eelhinnang

Imavere Vallavalitsuse 08.07.2016 a korraldusega nr 147 pikendati Tööstuse detailplanerringu algatamise tähtaega seose keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu koostamise vajadusegs. 19.07.2016 valmis OÜ Adepte Ekspert poolt Tööstuse detailplaneeringu KSH eelhinnagu. KSH eelhinnanguga on võimalik tutvuda SIIN.

Tööstuse katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Imavere Vallavalitsuse 08.09.2016 a korraldusega nr 179 Imavere külas Tööstuse detailplaneering. Detailplaneeringuga jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Detailplaneeingu ala suurus on ca 4 ha. Tööstuse kinnistu detailplaneering hõlmab alljärgnevaid katastriüksuseid : Tööstuse katastriüksus (23401:003:0034), Paiaristi katastriüksus (23401:003:0030) ja T-49 Imavere- Viljandi-Karksi-Nuia tee (23401:005:0011).

Detailplaneeringu koostamise vajadus on välja selgitada võimalused Tööstuse katastriüksusele õlikultuuride töötlemise tootmishoonete, õlikultuuride- ja teravilja kuivatamise ja hoiustamiskompleksi rajamiseks. KSH jäeti algatamata kuna kavandatava tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist arvestades ei ole oodata detailplaneeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda SIIN, Lisa 1, Lisa 2.

ESKIISLAHENDUSE DOKUMENDID

Seletuskiri

Tööstuse detailplaneeringu kontaktala skeem

Tööstuse detailplaneeringu tugiplaan

Tööstuse detailplaneeringu põhijoonis

Tööstuse detailplaneeringu üldplaneeringu maakasutusplaan

Tööstuse detailplaneeringu ÜP maakasutusplaan täpsustav teemaplaneering

 

Imavere külas Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee katastriüksuste detailplaneering

Detailplaneeringut puudutavate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN.

Kadastiku tee 8, Mahe, Tahe, Tõrrepõhja ja Tõrrepõhja tee katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine, korraldus 27.12.2016 nr 273

Kadastiku tee 8 laienduse kruntimine

Kadastiku tee 8 laienduse lisad

Kadastiku tee 8 laienduse olemasolev olukord

Kadastiku tee 8 laienduse põhijoonis tehnovõrkudega

Kadastiku tee 8 laienduse seletuskiri

Kadastiku tee 8 laienduse situatsiooniskeem

Imavere küla Kodunurme maaüksuse detailplaneeringu muudatus

Imavere küla Kodunurme maaüksuse detailpaneeringu muudatus 2006. aastal.

Imavere Vallavalitsuse 09.06.2006 korraldus nr 81.

Materjalid paberkandjal teeninduskeskuses olemas.

Järva-Jaani alevi Pärna tn 9 kinnistul detailplaneeringu algatamine

Järva-Jaani Vallavolikogu oma 28. septembri 2017 otsusega nr 34 lõpetas kinnisasja omaniku taotlusel detailplaneeringu koostamise Pärna tn 9 Järva-Jaani alevis asuval Uuetoa kinnistul.

Järva-Jaani Vallavalitsuse 10.10.2017.a korraldusega nr 195 algatati detailplaneering ning anti lähteseisukohad Järva-Jaani alevi Pärna tn 9 (katastritunnus 25701:001:1482) ja selle lähiümbruse detailplaneeringu koostamiseks. Planeeritava ala suurus 2490 m²

Detailplaneeringu eesmärk on Pärna tn 9 kinnistu maasihtotstarbe kooskõlla viimine Järva-Jaani valla üldplaneeringuga, kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse ning hoonestuse tingimuste määramine. Planeeringuga lahendatakse ka tehnovõrkudega liitumine, liikluse ja parkimise korraldamine ning heakorra põhimõtted.

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Järva-Jaani Vallavalitsus (Pikk tn 56, 73301 Järva-Jaani alev)

Planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lõike 1 punkti 3 mõistes, samuti ei sisalda planeeritav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

 

Järva-Jaani Vallavalitsuse korraldus 10. oktoober 2017 nr 195 "Detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade andmine"

Lisa LÄHTESEISUKOHAD DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEKS Järva-Jaani alevi Pärna tn 9 kinnistul

Järva maakonnas Koeru alevikus asuva Pärnatee maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Koeru vallavalitsuse 23. märtsi 2017 korraldusega nr 66.

Detailplaneeringu eesmärgid:

-          kavandada Koeru vallas Koeru alevikus asuva Pärnatee kinnisasja (katastriüksuse tunnus 31401:002:0014) osast nelja hoonestatava krundi moodustamine ning moodustatavate kruntide piiride ja hoonestusalade määramine, kruntide ehitusõiguse määramine, tehnorajatiste ja –võrkude planeerimine, liikluskorralduse määramine, servituutide vajaduse määramine;

-          eraldada Koeru vallas Koeru alevikus asuva Pärnatee kinnisasjast (katastriüksuse tunnus 31401:002:0014) ligikaudu 1800 m² suurune ala jäätmehoidla maaks ning määrata krundi ehitusõigus ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud tingimused.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Koeru valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu seletuskiri

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Funktsionaalsed seosed

Asendiplaan