DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Detailplaneering on konkreetse maa-ala kohta koostatav terviklik ruumilahendus, millega määratakse näiteks krundi piirid, sihtotstarbed, ehitusõigus, hoone arhitektuursed tingimused, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad, haljastuse põhimõtted jm. Detailplaneering on lähiaastate maakasutuse, ehitustegevuse ja koostatavate ehitusprojektide aluseks.

Planeering koosneb planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest. Planeeringu juurde kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet menetlustoimingute ja koostöö kohta ning muud planeeringuga seotud ja säilitamist vajavat teavet.

Detailplaneeringu menetlus on avalik ning protsessi jooksul viiakse vastavalt vajadusele läbi üks või mitu avalikku arutelu. Planeering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb ja koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi või huve võib planeering puudutada ja kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Detailplaneeringu koostamine on nõutav Planeerimisseaduses § 125 sätestatud juhtudel Järva valla alevis ja alevikes ning valla kehtivate üldplaneeringutega määratud kordadel ja kohtades.

 

Õigusakt

 

 

Lisainfo

 

 

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Arendaja (huvitatud isik) esitab vallavalitsusele taotluse oma kavatsuste kohta ja esialgse lahendusskeemi, mille põhjal vallavalitsus hindab, kas ja millistel tingimustel planeering menetlusse võtta. Lahendusskeem peab visuaalselt kirjeldama kavandatavaid ehitusmahte ja liikluskorraldust. Lahendusskeem esitada krundiplaanil või valla ajakohasel aluskaardil, millel näidata orienteeruvad hoonestusalad, kavandatava hoonestuse kõrgus ja muud hoonestuse ja planeeritava ala eripära kajastavad parameetrid.

Detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul selle algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.

Elektrooniliselt:

Täitke taotluse vorm ja lisage lahendusskeem Järva valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis: E-taotlus. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. E-vorm ajutiselt suletud, vabandame. Palume esitada pabervorm.

E-postiga:

Täitke allolev taotluse blankett ja saatke see koos lahendusskeemiga digiallkirjastatult e-posti aadressil info@jarva.ee.

Blanketi saab SIIT

Pabervormil:

Täitke taotluse vorm paberkandjal ja esitage koos lahendusskeemiga Järva valla teeninduskeskustes või -kohas kohapeal. Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00